Trong tuần này (từ 6/7 - 13/7), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công; Công văn 6519/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức...

DOANH NGHIỆP

* (4424/BKHĐT-ĐTNN) - Ngày 28/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4424/BKHĐT-ĐTNN về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

* (4311/BKHĐT-PTDN) - Ngày 25/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4311/BKHĐT-PTDN về việc đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

* (6675/BGTVT-VT) - Ngày 21/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6675/BGTVT-VT về việc giải quyết kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (3867/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3867/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị miễn thuế làm tài sản bảo đảm chuyển tiêu thụ nội địa.

* (1925/QĐ-TCHQ) - Ngày 29/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1925/QĐ-TCHQ về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan).

* (1921/QĐ-TCHQ) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1921/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (1919/QĐ-TCHQ) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1919/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (3502/TXNK-CST) - Ngày 28/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3502/TXNK-CST về chính sách thuế sản phẩm xuất khẩu, từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

* (3501/TXNK-CST) - Ngày 28/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3501/TXNK-CST về chính sách thuế nhập khẩu.

* (1780/QĐ-TCHQ) - Ngày 17/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1780/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (6519/VPCP-KGVX) - Ngày 11/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6519/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

* (2667/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 05/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2667/LĐTBXH-QHLĐTL về việc nâng bậc lương người quản lý.

BẢO HIỂM

* (2407/BHXH-BT) - Ngày 28/06/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2407/BHXH-BT về việc giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (880/TTg-NN) - Ngày 12/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 880/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

ĐẦU TƯ

* (832/QĐ-TTg) - Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 832/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao.

* (7207/BGTVT-KHĐT) - Ngày 04/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 7207/BGTVT-KHĐT về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (7950/BTC-QLCS) - Ngày 03/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7950/BTC-QLCS về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương.

* (94/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công.

* (3154/TB-KBNN) - Ngày 29/06/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3154/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2018.

* (7542/BTC-TCNH) - Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7542/BTC-TCNH về việc thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1920/QĐ-TCHQ) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1920/QĐ-TCHQ về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan).

* (4830/BCT-XNK) - Ngày 18/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4830/BCT-XNK về việc triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

* (1810/QĐ-TCHQ) - Ngày 15/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1810/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan.


XÂY DỰNG

* (868/TTg-CN) - Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 868/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội.


THƯƠNG MẠI

* (5043/BCT-XTTM) - Ngày 26/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5043/BCT-XTTM về việc triển khai thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (3424/BTNMT-BĐKH) - Ngày 29/06/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3424/BTNMT-BĐKH về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019-2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

* (1556/BXD-GĐ) - Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1556/BXD-GĐ về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018.

* (3358/BTNMT-TCCB) - Ngày 26/06/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3358/BTNMT-TCCB về việc rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường.

* (27/2018/QH14) - Ngày 14/06/2018, Quốc hội ban hành Luật Đo đạc và bản đồ, số 27/2018/QH14.

 
Y TẾ-SỨC KHỎE

* (12960/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12960/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước ngày 01/07/2014.

* (12959/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12959/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12958/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12958/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12957/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12957/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12956/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12956/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiên việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12955/QLD-ĐK) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12955/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12952/QLD-KD) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12952/QLD-KD về việc bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

  

* (442/QĐ-QLD) - Ngày 05/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 442/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162.

* (3891/BYT-KH-TC) - Ngày 05/07/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3891/BYT-KH-TC về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

* (12926/QLD-ĐK) - Ngày 05/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12926/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12921/QLD-KD) - Ngày 05/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12921/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Digoxin tiêm.

* (12898/QLD-CL) - Ngày 05/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12898/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (12569/QLD-ĐK) - Ngày 03/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12569/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12452/QLD-ĐK) - Ngày 03/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12452/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (5172/BCT-QLTT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5172/BCT-QLTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/06/2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

* (3949/QĐ-BYT) - Ngày 28/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3949/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/04/2018.

GIAO THÔNG

* (4224/TCĐBVN-TC) - Ngày 10/07/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn 4224/TCĐBVN-TC triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí.

* (836/QĐ-TTg) - Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 836/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

* (40/2018/TT-BGTVT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam.

* (642/QĐ-BGTVT) - Ngày 30/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 642/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (2808/BGDĐT-VP) - Ngày 10/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2808/BGDĐT-VP về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

* (2743/BGDĐT-NGCBQLGD) - Ngày 05/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (1869/BKHCN-TCCB) - Ngày 20/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1869/BKHCN-TCCB về việc báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ.

* (04/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHCN về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

* (03/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHCN về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (865/TTg-TCCB) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 865/TTg-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

* (3014/BNV-TCBC) - Ngày 02/07/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3014/BNV-TCBC về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (827/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 827/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (2888/BVHTTDL-KHTC) - Ngày 04/07/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2888/BVHTTDL-KHTC về việc hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 về phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước.

* (26/2018/QH14) - Ngày 14/06/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, số 26/2018/QH14.


CHÍNH SÁCH

* (240/TB-VPCP) - Ngày 11/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 240/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

* (90/NQ-CP) - Ngày 10/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018. 

* (18/CT-TTg) - Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

* (6462/VPCP-QHĐP) - Ngày 09/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6462/VPCP-QHĐP về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

* (7152/BGTVT-KHĐT) - Ngày 03/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 7152/BGTVT-KHĐT về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2019.

* (4347/BKHĐT-KTĐPLT) - Ngày 26/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT về việc hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

* (28/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 28/2018/QH14.

HÀNH CHÍNH

* (239/TB-VPCP) - Ngày 10/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 239/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.

* (6461/VPCP-QHĐP) - Ngày 09/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6461/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội.

* (2870/BNV-TCBC) - Ngày 26/06/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2870/BNV-TCBC về việc báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa.

* (25/2018/QH14) - Ngày 12/06/2018, Quốc hội ban hành Luật Tố cáo, số 25/2018/QH14.

HÌNH SỰ

* (304/QĐ-VKSTC) - Ngày 29/06/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 304/QĐ-VKSTC Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (833/QĐ-TTg) - Ngày 09/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 833/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (829/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 829/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (828/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 828/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Thăng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

* (811/QĐ-TTg) - Ngày 05/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 811/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.


CÔNG NGHIỆP

* (17/2018/TT-BCT) - Ngày 10/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

* (5227/BCT-PC) - Ngày 02/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5227/BCT-PC về việc tháo gỡ khó khăn cho trạm nạp LPG vào chai.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (89/NQ-CP) - Ngày 06/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về việc gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

* (826/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Doanh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (98/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

* (1037/TCLN-KHTC) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công văn 1037/TCLN-KHTC về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

* (7602/BTC-HCSN) - Ngày 26/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7602/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/04/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

* (4763/BNN-TCLN) - Ngày 22/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4763/BNN-TCLN về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1540/QĐ-BTP) - Ngày 06/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1540/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

* (531/NQ-UBTVQH14) - Ngày 11/06/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 531/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

* (530/NQ-UBTVQH14) - Ngày 11/06/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

  

* (7524/BTC-PC) - Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7524/BTC-PC về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (3492/QĐ-UBND) - Ngày 08/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3492/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội.

* (3409/QĐ-UBND) - Ngày 04/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3409/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội.

* (3006/UBND-KH&ĐT) - Ngày 04/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3006/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (2776/QĐ-UBND) - Ngày 05/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (2750/QĐ-UBND) - Ngày 03/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2750/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10.

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách Nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (41/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

UBND TỈNH BẠC LIÊU


* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.