Trong tuần qua (từ 29/6 - 6/7), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản đáng chú ý, trong đó có: Thông tư 55/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ...


DOANH NGHIỆP

* (60/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 60/2018/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (6166/VPCP-KTTH) - Ngày 29/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6166/VPCP-KTTH về Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

* (3762/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3762/TCHQ-TXNK về việc thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

* (56/2018/TT-BTC) - Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

* (55/2018/TT-BTC) - Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (08/2018/TT-BNV) - Ngày 28/06/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

* (818/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 28/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (805/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 27/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (828/TTg-NN) - Ngày 28/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 828/TTg-NN về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* (77/NQ-CP) - Ngày 18/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 77/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tiền Giang.

* (61/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 61/2018/QH14 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (97/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

* (93/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

* (794/QĐ-TTg) - Ngày 28/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 794/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2).

* (91/2018/NĐ-CP) - Ngày 26/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

* (7348/BTC-HCSN) - Ngày 20/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7348/BTC-HCSN về việc hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ.

* (832/QĐ-BTC) - Ngày 31/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 832/QĐ-BTC về việc phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* (52/2018/TT-BTC) - Ngày 24/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

* (47/2018/TT-BTC) - Ngày 15/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (3899/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3899/TCHQ-GSQL về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

* (3738/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3738/TCHQ-GSQL về việc quản lý phế liệu nhập khẩu.

* (3732/TCHQ-CNTT) - Ngày 26/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3732/TCHQ-CNTT về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia.

* (3731/TCHQ-CNTT) - Ngày 26/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3731/TCHQ-CNTT về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia.

* (3729/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3729/TCHQ-GSQL về việc đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp.

XÂY DỰNG

* (6329/VPCP-CN) - Ngày 05/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6329/VPCP-CN về cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên.

* (6209/VPCP-CN) - Ngày 02/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6209/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vũng Tàu đối với Khu công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng.

* (6113/VPCP-CN) - Ngày 28/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6113/VPCP-CN về thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (807/QĐ-TTg) - Ngày 03/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 807/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (3796/BYT-TB-CT) - Ngày 03/07/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3796/BYT-TB-CT về việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

* (748/KCB-QLCL) - Ngày 03/07/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 748/KCB-QLCL về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

* (403/QĐ-QLD) - Ngày 29/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 403/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (12164/QLD-ĐK) - Ngày 29/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12164/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12163/QLD-ĐK) - Ngày 29/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12163/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.

* (3929/QĐ-BYT) - Ngày 28/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3929/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

* (12085/QLD-ĐK) - Ngày 28/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12085/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (trước ngày 01/07/2014).

* (12084/QLD-ĐK) - Ngày 28/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12084/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (11939/QLD-ĐK) - Ngày 27/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11939/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11938/QLD-ĐK) - Ngày 27/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11938/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11915/QLD-KD) - Ngày 27/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11915/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ.

* (399/QĐ-QLD) - Ngày 26/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 399/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (11731/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11731/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014.

* (11730/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11730/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (11729/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11729/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11728/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11728/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11727/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11727/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11726/QLD-ĐK) - Ngày 25/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11726/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (23/2018/QH14) - Ngày 12/06/2018, Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh, số 23/2018/QH14.

* (02/2018/L-CTN) - Ngày 25/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 02/2018/L-CTN về việc công bố Luật Cạnh tranh.

CHỨNG KHOÁN

* (95/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (230/TB-VPCP) - Ngày 28/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 230/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (6112/VPCP-CN) - Ngày 28/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6112/VPCP-CN về việc đầu tư bổ sung công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Phú Mỹ.

* (827/TTg-CN) - Ngày 28/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 827/TTg-CN về việc quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk.

* (6019/VPCP-CN) - Ngày 26/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6019/VPCP-CN về dịch vụ sử dụng đường bộ.

* (04/CT-BGTVT) - Ngày 20/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 04/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng "xe dù, bến cóc".

* (36/2018/TT-BGTVT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 36/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2011/TT-BGTVT ngày 30/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (32/2018/TT-BGTVT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Giao thông Vận ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGTVT tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (2357/QĐ-BGDĐT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018.

* (775/QĐ-TTg) - Ngày 27/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

* (09/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 30/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (21/2018/TT-BTC) - Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (2580/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 02/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/09/2015 quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (2535/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 29/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

* (1695/QĐ-BKHCN) - Ngày 20/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1695/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiên Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (85/NQ-CP) - Ngày 27/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 85/NQ-CP về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (232/TB-VPCP) - Ngày 28/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 232/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử.

CHÍNH SÁCH

* (800/QĐ-TTg) - Ngày 02/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

* (2589/LĐTBXH-BĐG) - Ngày 29/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn thực hiện Mô hình Trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới.

* (59/2018/QH14) - Ngày 12/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

HÀNH CHÍNH

* (01/CT-HQHCM) - Ngày 22/06/2018, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 01/CT-HQHCM về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

* (64/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

* (63/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (810/QĐ-TTg) - Ngày 05/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 810/QĐ-TTg về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

* (1262/QĐ-BGTVT) - Ngày 18/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1262/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm dịch xe cơ giới (thay thế Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ).

* (62/2018/QH14) - Ngày 15/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 62/2018/QH14 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018".

CÔNG NGHIỆP

* (797/QĐ-TTg) - Ngày 29/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 797/QĐ-TTg về việc bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

* (14/2018/TT-BCT) - Ngày 28/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

* (2265/QĐ-BCT) - Ngày 28/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.

* (13/2018/TT-BCT) - Ngày 15/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (96/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

* (270/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 22/06/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

* (2346/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 19/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2346/QĐ-BNN-KHCN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (4527/CT-BNN-KH) - Ngày 14/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

* (4557/BNN-TY) - Ngày 14/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4557/BNN-TY về việc đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp.

* (4548/BNN-QLCL) - Ngày 14/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4548/BNN-QLCL về việc tăng cường kiểm soát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (87/QĐ-HĐTC) - Ngày 04/07/2018, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành Quyết định 87/QĐ-HĐTC về việc ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

* (792/QĐ-TTg) - Ngày 28/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 792/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

* (1458/QĐ-BTP) - Ngày 27/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1458/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch.

* (1442/QĐ-BTP) - Ngày 26/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1442/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

* (08/2018/TT-BTP) - Ngày 20/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTP về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

* (925/QĐ-CTN) - Ngày 07/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 925/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (924/QĐ-CTN) - Ngày 07/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 924/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (923/QĐ-CTN) - Ngày 07/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 923/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (922/QĐ-CTN) - Ngày 07/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 922/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (921/QĐ-CTN) - Ngày 07/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 921/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (884/QĐ-CTN) - Ngày 06/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 884/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (883/QĐ-CTN) - Ngày 06/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 883/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (870/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 870/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (869/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 869/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (868/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 868/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (867/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 867/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (866/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 866/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (16/2018/TT-BCT) - Ngày 04/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (3406/QĐ-UBND) - Ngày 04/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3406/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội.

* (3397/QĐ-UBND) - Ngày 03/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội.

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội.

* (145/KH-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội.

* (144/KH-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (142/KH-UBND) - Ngày 28/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 142/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (3232/QĐ-UBND) - Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cao Lỗ, tỷ lệ 1/500.

* (3231/QĐ-UBND) - Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đa Tốn đi đường Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.

* (3211/QĐ-UBND) - Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3211/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội.

* (2891/UBND-NC) - Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2891/UBND-NC về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (2730/QĐ-UBND) - Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2730/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tư pháp.

* (2703/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2703/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (2701/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2701/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè.

* (2700/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2700/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

* (2538/QĐ-UBND) - Ngày 14/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2538/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (2500/QĐ-UBND) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2500/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (11/CT-UBND) - Ngày 14/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH LÀO CAI

* (11/CT-UBND) - Ngày 01/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH HƯNG YÊN

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố.

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.