Trong tuần qua (từ 25/6 - 29/6), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ; Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"....


DOANH NGHIỆP


* (4330/BKHĐT-PTDN) - Ngày 25/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4330/BKHĐT-PTDN về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (2465/TCT-TNCN) - Ngày 20/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2465/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú.

* (2451/TCT-CS) - Ngày 20/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2451/TCT-CS về hóa đơn điện tử.

* (3266/TXNK-TCHQ) - Ngày 20/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3266/TXNK-TCHQ về trị giá hải quan hàng xuất khẩu.

* (3265/TXNK-CST) - Ngày 20/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3265/TXNK-CST về hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

* (3264/TXNK-CST) - Ngày 20/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3264/TXNK-CST về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

* (3263/TXNK-CST) - Ngày 20/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3263/TXNK-CST về việc xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình.

* (2429/TCT-TNCN) - Ngày 19/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2429/TCT-TNCN về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà.

* (2428/TCT-TNCN) - Ngày 19/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2428/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước.

* (3556/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3556/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường.

* (3219/TXNK-CST) - Ngày 19/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3219/TXNK-CST về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

* (7155/BTC-CST) - Ngày 18/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7155/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với hạt nhựa polypropylene xuất khẩu.

* (2351/TCT-CS) - Ngày 13/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2351/TCT-CS về doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa.

* (2305/TCT-CS) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2305/TCT-CS về chính sách thuế.

* (2304/TCT-CS) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2304/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

* (2301/TCT-CS) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2301/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

* (2249/TCT-TNCN) - Ngày 06/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2249/TCT-TNCN về việc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

* (2233/TCT-CS) - Ngày 05/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2233/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2206/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2206/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2205/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2205/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

* (2202/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2202/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2201/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2201/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2199/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2199/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (2198/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2198/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2195/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2195/TCT-CS về chính sách thuế.

* (2189/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2189/TCT-CS về hóa đơn.

* (2182/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2182/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2181/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2181/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2172/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2172/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2171/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2171/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2165/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2165/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2164/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2164/TCT-CS về chính sách thuế.

* (2161/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2161/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2157/TCT-CS) - Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2157/TCT-CS về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam sang Nhật Bản.

* (2156/TCT-TTHT) - Ngày 01/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2156/TCT-TTHT về việc sử dụng nguồn tin trên trang điện tử.

* (2154/TCT-KK) - Ngày 01/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2154/TCT-KK về việc điều chỉnh tiền chậm nộp.

* (2112/TCT-CS) - Ngày 30/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2112/TCT-CS về chính sách thuế.

* (2104/TCT-CS) - Ngày 30/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2104/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (2103/TCT-CS) - Ngày 30/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2103/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (2047/TCT-CS) - Ngày 28/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2047/TCT-CS về miễn, giảm tiền thuê đất.

* (2044/TCT-CS) - Ngày 28/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2044/TCT-CS về thuế nhà thầu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (04/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 22/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

* (765/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 20/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 765/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

* (762/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 19/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

* (2435/LĐTBXH-QLLĐNN) - Ngày 19/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2435/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (84/NQ-CP) - Ngày 26/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hậu Giang.

* (772/QĐ-TTg) - Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (92/2018/NĐ-CP) - Ngày 26/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

* (6020/VPCP-ĐMDN) - Ngày 26/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6020/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (951/QĐ-BTC) - Ngày 19/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 951/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1959/QĐ-BTC ngày 28/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước.

* (950/QĐ-BTC) - Ngày 19/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 950/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* (2440/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 19/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2440/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

* (901/QĐ-BTC) - Ngày 13/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 901/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (804/TTg-CN) - Ngày 25/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 804/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030.

* (3615/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3615/TCHQ-TXNK về việc xác định trước mã số "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3".

* (3585/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3585/TCHQ-TXNK về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển.

* (3431/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3431/TCHQ-GSQL về chứng từ khai báo đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu biên giới đường sông.

* (3428/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3428/TCHQ-GSQL về việc tăng cường quản lý phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (26/2018/QĐ-TTg) - Ngày 22/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội.

THƯƠNG MẠI

* (12/2018/TT-BCT) - Ngày 15/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

* (2049/QĐ-BCT) - Ngày 12/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2049/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (2165/CĐ-PCTT&TKCN) - Ngày 24/06/2018, Cục Viễn thông ban hành Công văn 2165/CĐ-PCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

* (5854/VPCP-NN) - Ngày 20/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5854/VPCP-NN về Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (3892/QĐ-BYT) - Ngày 27/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3892/QĐ-BYT về việc rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán invitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (89/2018/NĐ-CP) - Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

* (611/CT-BYT) - Ngày 25/06/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 611/CT-BYT về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

* (614/CĐ-BYT) - Ngày 25/06/2018, Bộ Y tế ban hành Công điện 614/CĐ-BYT về việc triển khai công tác y tế trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

* (3577/BYT-AIDS) - Ngày 25/06/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3577/BYT-AIDS về việc mở rộng khám chữa bệnh và điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV qua Bảo hiểm Y tế.

* (395/QĐ-QLD) - Ngày 21/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 395/QĐ-QLD về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (393/QĐ-QLD) - Ngày 21/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 393/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (3535/BYT-DP) - Ngày 21/06/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3535/BYT-DP về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

* (11533/QLD-MP) - Ngày 20/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11533/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (11482/QLD-ĐK) - Ngày 20/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11482/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11481/QLD-ĐK) - Ngày 20/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11481/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (377/QĐ-QLD) - Ngày 19/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 377/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung).

* (376/QĐ-QLD) - Ngày 19/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 376/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung).

* (11381/QLD-KD) - Ngày 19/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11381/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Digoxin.

* (2261/BHXH-DVT) - Ngày 19/06/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2261/BHXH-DVT về việc thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý.

* (2258/BHXH-CSYT) - Ngày 19/06/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2258/BHXH-CSYT về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018.

* (11371/QLD-ĐK) - Ngày 18/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11371/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.

* (11337/QLD-KD) - Ngày 18/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11337/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm).

* (3673/BYT-QLD) - Ngày 27/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3673/BYT-QLD về việc triển khai Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020".

GIAO THÔNG

* (83/NQ-CP) - Ngày 26/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (03/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 15/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

* (13/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 30/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ


* (82/NQ-CP) - Ngày 26/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

* (2481/LĐTBXH-VP) - Ngày 22/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2481/LĐTBXH-VP về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019.

* (1772/QĐ-BKHCN) - Ngày 21/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1772/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2019.

* (1665/QĐ-BKHCN) - Ngày 18/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1665/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

* (06/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong".

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (771/QĐ-TTg) - Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025".


* (07/2018/TT-BNV) - Ngày 15/06/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (968/QĐ-BTTTT) - Ngày 22/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 968/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (801/TCDL-LH) - Ngày 21/06/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn 801/TCDL-LH về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi du lịch nước ngoài.


CHÍNH SÁCH

* (6068/VPCP-KTTH) - Ngày 27/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6068/VPCP-KTTH về việc bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ.

* (2477/LĐTBXH-TE) - Ngày 26/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2477/LĐTBXH-TE về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ hè.

* (5995/VPCP-NN) - Ngày 25/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5995/VPCP-NN về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (224/TB-VPCP) - Ngày 22/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 224/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

* (750/QĐ-TTg) - Ngày 20/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 750/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn.

HÌNH SỰ

* (26/HD-VKSTC) - Ngày 26/06/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 26/HD-VKSTC về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (6022/VPCP-ĐMDN) - Ngày 26/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6022/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

* (754/QĐ-TTg) - Ngày 22/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 754/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (953/QĐ-BTC) - Ngày 19/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 953/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1066/QĐ-BTC ngày 16/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1051/QĐ-BTC ngày 16/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (57/2018/QH14) - Ngày 08/06/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 57/2018/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

* (1319/QĐ-BTP) - Ngày 08/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.

* (2029/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 31/05/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

* (871/QĐ-CTN) - Ngày 29/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 871/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (845/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 845/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.


* (820/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành  Quyết định 820/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (818/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 818/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (809/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 809/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (803/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 803/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (750/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 750/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (749/QĐ-CTN) - Ngày 16/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 749/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (2855/UBND-KGVX) - Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2855/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola.

  
* (2852/UBND-KT) - Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2852/UBND-KT về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (2611/QĐ-UBND) - Ngày 20/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2611/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.


* (2610/QĐ-UBND) - Ngày 20/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2610/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 17/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung Thành phố Nam Định.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (03/CT-UBND) - Ngày 29/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.