Trong tuần này (từ 04 - 08/06/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Quyết định 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công văn 4530/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

DOANH NGHIỆP

* (1076/QĐ-BGTVT) - Ngày 28/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1076/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

* (45/2018/TT-BTC) - Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (41/2018/TT-BTC) - Ngày 04/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (5111/VPCP-KTTH) - Ngày 31/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5111/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời dưới 50kW.

* (2747/TXNK-CST) - Ngày 30/05/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 2747/TXNK-CST về việc xử lý thuế xe ô tô trong khu nghỉ mát.

* (1802/TCT-TNCN) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1802/TCT-TNCN về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.

* (39/2018/TT-BTC) - Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

BẢO HIỂM

* (1882/BHXH-CSYT) - Ngày 28/05/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1882/BHXH-CSYT về việc tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế năm 2018.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (69/NQ-CP) - Ngày 30/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (2216/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 06/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2216/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

* (70/NQ-CP) - Ngày 31/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

* (2587/TB-KBNN) - Ngày 31/05/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2587/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2018.

* (14/2018/TT-NHNN) - Ngày 29/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* (1158/QĐ-NHNN) - Ngày 29/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (2884/TCHQ-TVQT) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2884/TCHQ-TVQT về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

* (516/QĐ-BTC) - Ngày 13/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (3076/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3076/TCHQ-TXNK về việc phân loại "điều hòa không khí, loại đặt sàn".

* (3052/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3052/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy chế biến thực phẩm, trộn rau củ, quả.

* (1585/GSQL-GQ4) - Ngày 28/05/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1585/GSQL-GQ4 về việc ghi nhãn đối với phân bón nhập khẩu dạng hàng xá, hàng rời.

* (1568/GSQL-GQ2) - Ngày 28/05/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1568/GSQL-GQ2 về việc áp dụng quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (1559/GSQL-GQ1) - Ngày 28/05/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1559/GSQL-GQ1 về việc doanh nghiệp cho thuê tài chính ủy thác nhập khẩu.

* (2936/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2936/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn lập trường diễn giải trong thanh toán điện tử hải quan.

* (2893/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2893/TCHQ-GSQL về việc thay đổi mã hiệu phương thức vận chuyển.

* (38/2018/TT-BTC) - Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

XÂY DỰNG

* (5133/VPCP-CN) - Ngày 01/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5133/VPCP-CN về quy chế quản lý kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

THƯƠNG MẠI

* (4530/BCT-TTTN) - Ngày 07/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4530/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (11/2018/TT-BCT) - Ngày 29/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.

* (1821/QĐ-BCT) - Ngày 25/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1821/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (5239/VPCP-CN) - Ngày 04/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5239/VPCP-CN về việc giải quyết đối với 03 cây cổ thụ đang trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (3449/QĐ-BYT) - Ngày 07/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3449/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ.

* (3448/QĐ-BYT) - Ngày 07/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3448/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu.

* (518/TB-BYT) - Ngày 05/06/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 518/TB-BYT về việc công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách năm 2016.

* (10157/QLD-ĐK) - Ngày 05/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10157/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10156/QLD-ĐK) - Ngày 05/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10156/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10155/QLD-ĐK) - Ngày 05/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10155/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (10154/QLD-ĐK) - Ngày 05/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10154/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (340/QĐ-QLD) - Ngày 01/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 340/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (9995/QLD-ĐK) - Ngày 01/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9995/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

* (9994/QLD-ĐK) - Ngày 01/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9994/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

* (9993/QLD-ĐK) - Ngày 01/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9993/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

* (9908/QLD-KD) - Ngày 31/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9908/QLD-KD về việc triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc.

* (9907/QLD-ĐK) - Ngày 31/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9907/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (9756/QLD-ĐK) - Ngày 30/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9756/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (9755/QLD-ĐK) - Ngày 30/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9755/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (9754/QLD-ĐK) - Ngày 30/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9754/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (9753/QLD-ĐK) - Ngày 30/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9753/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (9752/QLD-ĐK) - Ngày 30/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9752/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014.

* (9271/QLD-GT) - Ngày 25/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9271/QLD-GT về đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương.

GIAO THÔNG

* (1118/QĐ-BGTVT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1118/QĐ-BGTVT về việc ban hành Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

* (5056/VPCP-CN) - Ngày 30/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5056/VPCP-CN về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT.

* (33/2018/TT-BGTVT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

* (31/2018/TT-BGTVT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

* (15/2018/TT-BGTVT) - Ngày 04/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2012/BGTVT.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (2126/QĐ-BGDĐT) - Ngày 06/06/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2126/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018.

* (2206/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 30/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2206/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (05/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

* (1258/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1258/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1257/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1257/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1256/QĐ-BKHCN) - Ngày 14/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1256/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (36/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (823/QĐ-BTTTT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 823/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (820/QĐ-BTTTT) - Ngày 30/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 820/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (08/2018/TT-BTTTT) - Ngày 25/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ".

* (798/QĐ-BTTTT) - Ngày 25/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 798/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

* (1631/BTTTT-THH) - Ngày 25/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1631/BTTTT-THH về việc thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương.

CHÍNH SÁCH

* (74/NQ-CP) - Ngày 07/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018.

* (208/TB-VPCP) - Ngày 05/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

* (2178/TB-LĐTBXH) - Ngày 04/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 2178/TB-LĐTBXH về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tại Việt Nam.

* (71/NQ-CP) - Ngày 31/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

* (666/QĐ-TTg) - Ngày 31/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 666/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

* (665/QĐ-TTg) - Ngày 31/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 665/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (663/QĐ-TTg) - Ngày 30/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 663/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (634/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 29/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

HÀNH CHÍNH

* (202/TB-VPCP) - Ngày 31/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 202/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

* (2121/LĐTBXH-VP) - Ngày 31/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2121/LĐTBXH-VP về việc chuẩn bị họp báo cáo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

* (85/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

HÌNH SỰ

* (2107/VKSTC-V8) - Ngày 28/05/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 2107/VKSTC-V8 về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

* (43/2018/TT-BTC) - Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (694/QĐ-TTg) - Ngày 05/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 694/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (201/TB-VPCP) - Ngày 31/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 201/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuyển giao Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (5265/VPCP-NN) - Ngày 05/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5265/VPCP-NN về việc xử lý vụ việc phá rừng trên địa bàn xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

* (2033/QĐ-BNN-CN) - Ngày 04/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2033/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (204/TB-VPCP) - Ngày 01/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 204/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

* (664/QĐ-TTg) - Ngày 30/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 664/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

* (04/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 03/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1212/QĐ-BTP) - Ngày 30/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1212/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp.

HÀNG HẢI

* (35/2018/TT-BGTVT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

* (84/2018/NĐ-CP) - Ngày 28/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2018/NĐ-CP về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (2737/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2737/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội.

* (2733/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2733/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội.

* (2721/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chống đau Thành phố Hà Nội.

* (2720/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2720/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nội Tiết và Đái tháo đường Thành phố Hà Nội.

* (2707/QĐ-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2707/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh), tỷ lệ 1/500.

* (2700/QĐ-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.

* (2699/QĐ-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500.

* (124/KH-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 124/KH-UBND về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2018 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

* (122/KH-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 122/KH-UBND về việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (121/KH-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 121/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (120/KH-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 120/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021".

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020.

UBND TỈNH LONG AN

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc phân công thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TP. ĐÀ NẴNG

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 17/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc.

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.