Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Chỉ thị 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019...

 

DOANH NGHIỆP

 

* (12/CT-TTg) - Ngày 22/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (4765/VPCP-KSTT) - Ngày 22/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4765/VPCP-KSTT về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan.

 

* (2721/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2721/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông làm từ Polyethylen vinyl axetat (EVA bag).

 

* (2687/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2687/TCHQ-TXNK về việc thực hiện các quy định về chính sách thuế.

 

* (2674/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2674/TCHQ-TXNK về quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố.

 

* (2504/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2504/TCHQ-GSQL về việc thực hiện quyết toán đối với cửa hàng miễn thuế.

 

* (2379/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2379/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

 

* (2378/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2378/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

 

* (35/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (588/QĐ-TTg) - Ngày 22/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án do Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

* (27-NQ/TW) - Ngày 21/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

BẢO HIỂM

 

* (28-NQ/TW) - Ngày 23/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (64/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 64/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La.

 

* (63/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lào Cai.

 

* (62/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng.

 

* (61/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum.

 

* (60/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu.

 

* (59/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương.

 

* (58/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang.

 

* (57/NQ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái.

 

ĐẦU TƯ

 

* (82/2018/NĐ-CP) - Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (552/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 552/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (674/QĐ-BTC) - Ngày 11/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 674/QĐ-BTC về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan.

 

* (315/TB-BTC) - Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 315/TB-BTC về việc phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (217/TB-TCT) - Ngày 22/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 217/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống.

 

* (24/2018/QĐ-TTg) - Ngày 18/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

 

* (1509/QĐ-TCHQ) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1509/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

 

* (1506/QĐ-TCHQ) - Ngày 18/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1506/QĐ-TCHQ về việc thu hẹp kho ngoại quan.

 

* (1484/QĐ-TCHQ) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1484/QĐ-TCHQ về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa.

 

* (2688/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2688/TCHQ-TXNK về việc phân loại "điều hòa không khí chính xác".

 

* (2607/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2607/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu cây có bầu đất.

 

* (2606/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2606/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất tái nhập.

 

* (2408/TXNK-TCHQ) - Ngày 15/05/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 2408/TXNK-TCHQ về việc khai báo, xác định trị giá hải quan.

 

* (2594/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2594/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Giấy thấm dầu.

 

* (2403/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2403/TCHQ-GSQL về quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện và xuất nhập khẩu đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.

 

XÂY DỰNG

 

* (1061/BXD-KTXD) - Ngày 10/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1061/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đê điều.

 

* (1031/BXD-GĐ) - Ngày 09/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1031/BXD-GĐ về việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng.

 

* (1030/BXD-GĐ) - Ngày 09/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1030/BXD-GĐ về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước.

 

* (05/BXD-VLXD) - Ngày 07/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-VLXD về việc cho ý kiến về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel.

 

* (03/BXD-VLXD) - Ngày 07/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 03/BXD-VLXD về việc sử dụng cát biển san lấp mặt bằng.

 

* (965/BXD-KTXD) - Ngày 04/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 965/BXD-KTXD về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải.

 

* (276/BXD-KHCN) - Ngày 04/05/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 276/BXD-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (4057/BCT-TTTN) - Ngày 23/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4057/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

* (81/2018/NĐ-CP) - Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

* (186/TB-VPCP) - Ngày 22/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

* (4565/VPCP-KTTH) - Ngày 16/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4565/VPCP-KTTH về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

 

* (69/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (1588/QĐ-BTNMT) - Ngày 18/05/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1588/QĐ-BTNMT về việc công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

* (185/TB-VPCP) - Ngày 18/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 185/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (188/TB-VPCP) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 188/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng.

 

* (8762/QLD-ĐK) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8762/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8761/QLD-ĐK) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8761/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8760/QLD-ĐK) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8760/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam - Đợt 161.

 

* (8756/QLD-ĐK) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8756/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 161.

 

* (8847/QLD-KD) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8847/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm).

 

* (8846/QLD-KD) - Ngày 18/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8846/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và Glucagon.

 

* (2782/BYT-BH) - Ngày 17/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2782/BYT-BH về việc thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh.

 

* (14/2018/TT-BYT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

* (13/2018/TT-BYT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

 

* (8470/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8470/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8469/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8469/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8468/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8468/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159 bổ sung.

 

* (8467/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8467/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8466/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8466/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (8465/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8465/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160.

 

* (8464/QLD-ĐK) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8464/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160.

 

* (10/2018/TT-BYT) - Ngày 04/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2018/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

 

* (244/QĐ-QLD) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 244/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

 

* (243/QĐ-QLD) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 243/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

 

* (242/QĐ-QLD) - Ngày 13/04/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 242/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 03 năm).

 

GIAO THÔNG

 

* (4823/VPCP-CN) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4823/VPCP-CN về việc thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT.

 

* (4822/VPCP-CN) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4822/VPCP-CN về việc xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

 

* (4813/VPCP-CN) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4813/VPCP-CN về việc tăng cường hiệu quả tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

 

* (4676/VPCP-CN) - Ngày 19/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4676/VPCP-CN về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

 

* (1006/QĐ-BGTVT) - Ngày 16/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1006/QĐ-BGTVT về việc phân công Thứ trưởng Lê Đình Thọ xử lý công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong thời gian nghỉ phép.

 

* (75/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.

 

* (30/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2018/TT-BGTVT về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

 

* (29/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (4811/VPCP-KGVX) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4811/VPCP-KGVX về việc ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

 

* (1819/SGD&ĐT-GDTX-CN) - Ngày 17/05/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN về việc tăng cường quản lý công tác dạy thêm học thêm.

 

* (1616/GDĐT-CTTT) - Ngày 17/05/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1616/GDĐT-CTTT về việc tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên về lòng dũng cảm truy bắt tội phạm của hiệp sĩ đường phố và vận động quyên góp giúp 5 hiệp sĩ bị thương vong.

 

* (522/QĐ-TTg) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 522/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025".

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (78/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

* (76/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

 

DÂN SỰ

 

* (82/TANDTC-PC) - Ngày 04/05/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 82/TANDTC-PC về việc phối hợp hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (26-NQ/TW) - Ngày 19/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

* (831/QĐ-BNV) - Ngày 17/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 831/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

* (636/QĐ-TANDTC) - Ngày 15/04/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 636/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (272/CNTT-CSHT) - Ngày 18/05/2018, Cục Công nghệ thông tin ban hành Công văn 272/CNTT-CSHT về việc tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường mạng.

 

* (737/QĐ-BTTTT) - Ngày 16/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 737/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

 

* (07/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước.

 

* (1692/QĐ-BNN-PC) - Ngày 15/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

 

* (714/QĐ-BTTTT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 714/QĐ-BTTTT về việc phân công nhiệm vụ thành viên và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (4706/VPCP-KGVX) - Ngày 21/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4706/VPCP-KGVX về đề án tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (664/TTg-KGVX) - Ngày 23/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 664/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy.

 

* (80/2018/NĐ-CP) - Ngày 17/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (13/CT-TTg) - Ngày 24/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

* (555/QĐ-TTg) - Ngày 16/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 555/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (553/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 553/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (187/TB-VPCP) - Ngày 23/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 187/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

 

* (852/QĐ-BNV) - Ngày 22/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 852/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

* (808/QĐ-BNV) - Ngày 14/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 808/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh.

 

HÌNH SỰ

 

* (05/CT-VKSTC) - Ngày 15/05/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 05/CT-VKSTC về việc tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (589/QĐ-TTg) - Ngày 22/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 589/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

 

* (565/QĐ-TTg) - Ngày 21/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 565/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (564/QĐ-TTg) - Ngày 21/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 564/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (1788/QĐ-BCT) - Ngày 23/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1788/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

 

* (4721/VPCP-CN) - Ngày 21/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4721/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình ngành xi măng Việt Nam năm 2017.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (77/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (1159/QĐ-BTP) - Ngày 23/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1159/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

* (1158/QĐ-BTP) - Ngày 23/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1158/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam.

 

* (48/QĐ-TANDTC) - Ngày 26/04/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 48/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (2217/UBND-KT) - Ngày 22/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2217/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

* (2449/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2449/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500.

 

* (2426/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với Thành phố Hà Nội".

 

* (114/KH-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 114/KH-UBND về việc triển khai Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2018".

 

* (2175/UBND-NC) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2175/UBND-NC về việc triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.

 

* (2400/QĐ-UBND) - Ngày 17/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2400/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm 2018-2019.

 

* (2399/QĐ-UBND) - Ngày 17/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2399/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2018.

 

* (2398/QĐ-UBND) - Ngày 17/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2398/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

 

* (2347/QĐ-UBND) - Ngày 16/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2347/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

 

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (2129/QĐ-UBND) - Ngày 18/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2129/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

 

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

 

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.