Trong tuần qua (từ 23/03 – 29/03/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định 42/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng; Chính phủ ban hành Nghị định 37/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự…

DOANH NGHIỆP

* (356/TTg-ĐMDN) - Ngày 16/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 356/TTg-ĐMDN về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần.

* (2404/VPCP-KTTH) - Ngày 15/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2404/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước tỉnh An Giang.

* (2381/VPCP-KTTH) - Ngày 14/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2381/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ đối với 03 công ty thủy nông tỉnh Yên Bái.

* (39/2018/NĐ-CP) - Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (38/2018/NĐ-CP) - Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (1341/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1341/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP và phần mềm quản lý cửa hàng miễn thuế.

* (1335/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1335/TCHQ-TXNK về việc hoàn trả thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP.

* (1332/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1332/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa.

* (22/2018/TT-BTC) - Ngày 22/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (287/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 19/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 287/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

* (398/KH-BCĐTƯ) - Ngày 24/01/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ban hành Kế hoạch 398/KH-BCĐTƯ về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

BẢO HIỂM

* (804/BHXH-CSYT) - Ngày 13/03/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 804/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (349/TTg-NN) - Ngày 15/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 349/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

ĐẦU TƯ

* (107/TB-VPCP) - Ngày 19/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 107/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư.

* (1375/BKHĐT-TH) - Ngày 09/03/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

* (1334/BKHĐT-KTNN) - Ngày 08/03/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1334/BKHĐT-KTNN về việc tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (1022/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 16/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1022/LĐTBXH-KHTC về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016.

* (42/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

* (05/2018/TT-NHNN) - Ngày 12/03/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

* (19/2018/TT-BTC) - Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

* (18/2018/TT-BTC) - Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

* (24/QĐ-BTC) - Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 24/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (845/TCT-CNTT) - Ngày 15/03/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC.

* (41/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1301/TCHQ-ĐTCBL) - Ngày 13/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1301/TCHQ-ĐTCBL về việc triển khai thực hiện Nghị định 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ.

* (1299/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1299/TCHQ-TXNK về việc xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

* (1380/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1380/TCHQ-TXNK về việc kiến nghị mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in.

* (1298/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1298/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra mặt hàng "nhôm thanh định hình".

* (677/GSQL-GQ4) - Ngày 09/03/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 677/GSQL-GQ4 về vướng mắc C/O.

* (676/GSQL-GQ4) - Ngày 09/03/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 676/GSQL-GQ4 về vướng mắc C/O.

* (673/GSQL-GQ4) - Ngày 09/03/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 673/GSQL-GQ4 về vướng mắc C/O.

XÂY DỰNG

* (1322/BKHĐT-QLQH) - Ngày 08/03/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1322/BKHĐT-QLQH về việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.


THƯƠNG MẠI

* (48/2018/NĐ-CP) - Ngày 21/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

* (1260/TCHQ-ĐTCBL) - Ngày 09/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1260/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng là thuốc tây, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc cương dương, thuốc dược liệu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (2593/VPCP-NN) - Ngày 22/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2593/VPCP-NN về việc bổ sung chính sách miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển đối với các tổ chức, cá nhân


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (1866/QĐ-BYT) - Ngày 19/03/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1866/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục 21 sinh phẩm chẩn đoán invitro được gia hạn số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01.

* (250/KH-BYT) - Ngày 19/03/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 250/KH-BYT về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2018.

* (4455/QLD-ĐK) - Ngày 16/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4455/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4436/QLD-ĐK) - Ngày 15/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4436/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (240/TB-BYT) - Ngày 15/03/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 240/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (4435/QLD-ĐK) - Ngày 15/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4435/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4367/QLD-ĐK) - Ngày 15/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4367/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4366/QLD-ĐK) - Ngày 15/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4366/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4358/QLD-ĐK) - Ngày 15/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4358/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. 

* (4338/QLD-PCD) - Ngày 14/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4338/QLD-PCD về việc thi hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ.

* (4291/QLD-ĐK) - Ngày 14/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4291/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4227/QLD-CL) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4227/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 54).

* (4206/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4206/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4205/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4205/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4204/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành  Công văn 4204/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4203/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4203/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014.

* (4202/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4202/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014. 

* (4201/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4201/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014.

* (4199/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4199/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4198/QLD-ĐK) - Ngày 13/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4198/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4179/QLD-KD) - Ngày 12/03/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4179/QLD-KD về việc nhập khẩu thuốc viện trợ, thuốc phục vụ chương trình y tế của Nhà nước.

* (2006/BNN-QLCL) - Ngày 12/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2006/BNN-QLCL về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (618/BYT-KCB) - Ngày 25/01/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực.


CHỨNG KHOÁN

* (23/2018/TT-BTC) - Ngày 12/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

GIAO THÔNG

* (2543/VPCP-CN) - Ngày 20/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2543/VPCP-CN về việc triển khai các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

* (2520/VPCP-CN) - Ngày 19/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2520/VPCP-CN về phương án thu giá dịch vụ tại trạm Bắc Hải Vân hoàn vốn Dự án hầm đường bộ Đèo Cả và Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia.

* (2519/VPCP-CN) - Ngày 19/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2519/VPCP-CN về việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn theo quy mô cao tốc.

* (497/QĐ-BGTVT) - Ngày 15/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 497/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (502/QĐ-BGTVT) - Ngày 15/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 502/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (2403/VPCP-CN) - Ngày 15/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2403/VPCP-CN về việc triển khai một số đoạn tuyến Dự án đường Hồ Chí Minh theo kết quả giám sát của Quốc hội.

* (2402/VPCP-CN) - Ngày 15/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2402/VPCP-CN về vướng mắc đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh khi xây dựng Dự án tuyến tránh phía Tây Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

* (10/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

* (467a/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 467a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (465/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 465/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (991/BGDĐT-QLCL) - Ngày 15/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 991/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018.

* (24/2018/TT-BQP) - Ngày 10/03/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 24/2018/TT-BQP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

* (38/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 38/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (992/LĐTBXH-KHLĐ) - Ngày 14/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 992/LĐTBXH-KHLĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

* (1824/BCT-KHCN) - Ngày 12/03/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1824/BCT-KHCN về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2019.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (308/QĐ-TTg) - Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (92/QĐ-TCDL) - Ngày 12/03/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định 92/QĐ-TCDL về việc ban hành Quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.


CHÍNH SÁCH

* (322/QĐ-TTg) - Ngày 21/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 322/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (111/TB-VPCP) - Ngày 21/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 111/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

* (110/TB-VPCP) - Ngày 20/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 110/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

* (105/TB-VPCP) - Ngày 16/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 105/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

* (1029/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 16/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1029/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành năm 2018

HÀNH CHÍNH

* (326/QĐ-TTg) - Ngày 22/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 326/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (2498/BC-VPCP) - Ngày 19/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Báo cáo 2498/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong Quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018.   

* (111/QĐ-BCĐ896) - Ngày 15/03/2018, Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018.

* (1004/LĐTBXH-PC) - Ngày 15/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1004/LĐTBXH-PC về việc triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (286/QĐ-BXD) - Ngày 14/03/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 286/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

* (132-QĐ/TW) - Ngày 08/03/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 132-QĐ/TW về việc quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trên hệ thống chính trị.

* (286/QĐ-BTC) - Ngày 07/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 286/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* (282/TTCP-TTTT) - Ngày 06/03/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 282/TTCP-TTTT về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.  

* (127-QĐ/TW) - Ngày 01/03/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 127-QĐ/TW về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

* (388/LĐTBXH-VP) - Ngày 23/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 388/LĐTBXH-VP về việc đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018.

HÌNH SỰ

* (37/2018/NĐ-CP) - Ngày 10/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

* (04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 09/02/2018, Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về việc quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* (02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP) - Ngày 22/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành  Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để kiểm tra bổ sung.

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (323/QĐ-TTg) - Ngày 21/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 323/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

* (495/QĐ-BGTVT) - Ngày 14/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 495/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

* (494/QĐ-BGTVT) - Ngày 14/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 494/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

CÔNG NGHIỆP

* (117/QĐ-BCĐNNDK) - Ngày 21/03/2018, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí ban hành Quyết định 117/QĐ-BCĐNNDK về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

* (319/QĐ-TTg) - Ngày 15/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (1868/BCT-TKLN) - Ngày 13/03/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1868/BCT-TKLN về việc sử dụng phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

* (1819/BCT-TKNL) - Ngày 12/03/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1819/BCT-TKNL về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

* (1266/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1266/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án BOT.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (2430/VPCP-NN) - Ngày 15/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2430/VPCP-NN về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

* (1912/BNN-TT) - Ngày 08/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1912/BNN-TT về việc thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

* (816/QĐ-BNN-KH) - Ngày 07/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 816/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

* (815/QĐ-BNN-TCTL) - Ngày 07/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 815/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 của Tổng cục Thủy lợi.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (55/TANDTC-PC) - Ngày 20/03/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 55/TANDTC-PC về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành.  

* (1032/LĐTBXH-PC) - Ngày 19/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1032/LĐTBXH-PC về việc đôn đốc các đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

* (144/QĐ-UBDT) - Ngày 19/03/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 144/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Công tác dân tộc.

* (44/TANDTC-PC) - Ngày 12/03/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 44/TANDTC-PC về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

* (742/BTP-TCCB) - Ngày 12/03/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 742/BTP-TCCB về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch.

* (207/QĐ-CTN) - Ngày 12/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 207/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (206/QĐ-CTN) - Ngày 12/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 206/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (205/QĐ-CTN) - Ngày 12/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 205/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (203/QĐ-CTN) - Ngày 12/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 203/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (201/QĐ-CTN) - Ngày 12/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 201/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (198/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 198/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (197/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 197/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (196/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 196/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (195/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 195/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (194/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 194/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (193/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 193/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (192/QĐ-CTN) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 192/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (187/QĐ-CTN) - Ngày 06/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 187/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (184/QĐ-CTN) - Ngày 06/02/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 184/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (891/QĐ-BNN-TC) - Ngày 13/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 891/QĐ-BNN-TC về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

* (774/QĐ-BNN-TTr) - Ngày 08/03/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (1164/UBND-KGVX) - Ngày 20/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1164/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

* (1298/QĐ-UBND) - Ngày 15/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1298/QĐ-UBND c về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố.

* (1078/UBND-NC) - Ngày 15/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1078/UBND-NC về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

* (69/KH-UBND) - Ngày 14/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 69/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (68/KH-UBND) - Ngày 14/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (67/KH-UBND) - Ngày 14/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 67/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2018).  

* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (1258/QĐ-UBND) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1258/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (63/KH-UBND) - Ngày 13/03/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH VĨNH LONG


* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH CÀ MAU


* (07/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.