Trong tuần qua (từ 05/02 - 09/02/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; Nghị định 166/2017/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 134/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; Chỉ thị 46/CT-BYT về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…

DOANH NGHIỆP

* (1360/QĐ-BXD) - Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1360/QĐ-BXD về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (910/VPCP-KTTH) - Ngày 25/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 910/VPCP-KTTH về việc điều tiết khoản thu thuế bảo vệ môi trường.

* (380/TCT-KK) - Ngày 25/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 380/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (363/TCT-TNCN) - Ngày 24/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 363/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (324/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 324/TCT-CS về chính sách thuế.

* (321/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 321/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (318/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 318/TCT-CS về chính sách thuế.

* (325/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 325/TCT-CS về chính sách thuế.

* (323/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 323/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (320/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 320/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (316/TCT-CS) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 316/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (298/TCT-KK) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 298/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (297/TCT-KK) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 297/TCT-KK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý.

* (249/TCT-CS) - Ngày 16/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 249/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính.

  

* (106/TCT-CS) - Ngày 08/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 106/TCT-CS về chính sách thuế.

* (99/TCT-CS) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 99/TCT-CS về chính sách thuế.

* (82/TCT-CS) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 82/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (79/TCT-CS) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 79/TCT-CS về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt.

* (71/TCT-CS) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 71/TCT-CS về chính sách thuế.

* (69/TCT-CS) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 69/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (49/TCT-TNCN) - Ngày 04/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 49/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân.

* (46/TCT-TNCN) - Ngày 04/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 46/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới bán hàng.

* (45/TCT-TNCN) - Ngày 04/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 45/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại.

* (40/TCT-CS) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 40/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (38/TCT-CS) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 38/TCT-CS về hóa đơn điện tử.

* (36/TCT-CS) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 36/TCT-CS về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (35/TCT-CS) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 35/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (32/TCT-CS) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 32/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng

* (11/TCT-TNCN) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 11/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (2706/QĐ-BTC) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2706/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (398/KH-BCĐTƯ) - Ngày 24/01/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ban hành Kế hoạch 398/KH-BCĐTƯ về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

* (32/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM

* (238/BHXH-CNTT) - Ngày 22/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 238/BHXH-CNTT về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (1050/VPCP-NN) - Ngày 29/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1050/VPCP-NN báo động về công tác quản lý đất, rừng ở Tây Nguyên.

* (108/TTg-NN) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 108/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

ĐẦU TƯ

* (913/VPCP-CN) - Ngày 25/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 913/VPCP-CN về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (01/2018/TT-NHNN) - Ngày 26/01/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

* (43/TB-VPCP) - Ngày 25/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 43/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* (06/2018/TT-BTC) - Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước.

* (32/QĐ-BTTTT) - Ngày 12/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 32/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (166/2017/NĐ-CP) - Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2017/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

CHỨNG KHOÁN

* (134/2017/TT-BTC) - Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (451/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 451/TCHQ-GSQL về vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than.

* (12/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

* (413/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 413/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O hàng than nhập khẩu.


THƯƠNG MẠI

* (14/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (148/TTg-CN) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 148/TTg-CN về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho việc tổ chức cuộc họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

* (140/QĐ-TTg) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải".

* (03/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (58/2017/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 58/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (737/QĐ-BYT) - Ngày 30/01/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 737/QĐ-BYT về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.

* (718/QĐ-BYT) - Ngày 29/01/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 718/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2020.

* (2027/QLD-ĐK) - Ngày 29/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2027/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2026/QLD-ĐK) - Ngày 29/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2026/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp sau ngày 01/07/2014.

* (2025/QLD-ĐK) - Ngày 29/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2025/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2024/QLD-ĐK) - Ngày 29/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2024/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (2023/QLD-ĐK) - Ngày 29/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2023/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (675/QĐ-BYT) - Ngày 26/01/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 675/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ ra vào Cơ quan Bộ Y tế.

* (618/BYT-KCB) - Ngày 25/01/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực.

* (1903/QLD-ĐK) - Ngày 25/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1903/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (1629/QLD-ĐK) - Ngày 22/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1629/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/07/2014.

* (1290/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1290/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (1277/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1277/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1276/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1276/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu.

* (46/CT-BYT) - Ngày 18/01/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 46/CT-BYT về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (55/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 55/2017/TT-BYT quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

GIAO THÔNG


* (149/TTg-CN) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 149/TTg-CN về việc đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

* (147/TTg-CN) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 147/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

* (1062/VPCP-CN) - Ngày 30/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1062/VPCP-CN về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

* (150/TTg-CN) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 150/TTg-CN về việc quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Vũng Tàu tại Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (1063/VPCP-CN) - Ngày 30/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1063/VPCP-CN về việc báo cáo phương án thu giá tại trạm thu giá BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

* (1024/VPCP-CN) - Ngày 27/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1024/VPCP-CN về việc điều chỉnh kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/06/2014.

* (914/VPCP-CN) - Ngày 25/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 914/VPCP-CN về phương án và nguồn vốn đầu tư Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng.

* (163/QĐ-BGTVT) - Ngày 24/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 163/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (105/TTg-CN) - Ngày 24/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 105/TTg-CN về việc xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

* (04/2018/TT-BGTVT) - Ngày 23/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (38/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 38/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.

* (05/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

* (64/SGDĐT-VP) - Ngày 09/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 64/SGDĐT-VP về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

* (32/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 19/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (08/NQ-CP) - Ngày 24/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (870/VPCP-KGVX) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 870/VPCP-KGVX về công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (153/QĐ-TTg) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 153/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

* (01/QĐ-BCNĐA12) - Ngày 26/01/2018, Ban Chủ nhiệm Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet ban hành Quyết định 01/QĐ-BCNĐA12 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề án.

* (45/QĐ-BTTTT) - Ngày 16/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 45/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (125/QĐ-TTg) - Ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 125/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

CHÍNH SÁCH

* (161/QĐ-TTg) - Ngày 31/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 161/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (150/QĐ-TTg) - Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 150/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (146/QĐ-TTg) - Ngày 29/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 146/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (982/VPCP-KGVX) - Ngày 26/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 982/VPCP-KGVX về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

* (172/QĐ-BGTVT) - Ngày 25/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 172/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (94/QĐ-VPCP) - Ngày 31/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 94/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018.

* (243/KH-BTTTT) - Ngày 26/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 243/KH-BTTTT về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

* (75/KH-UBDT) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 75/KH-UBDT về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

* (388/LĐTBXH-VP) - Ngày 23/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 388/LĐTBXH-VP về việc đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018.

* (1294/QĐ-BXD) - Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1294/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (117/TTg-NN) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 117/TTg-NN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

* (938/VPCP-NN) - Ngày 25/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 938/VPCP-NN về việc miễn tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (959/VPCP-V.I) - Ngày 26/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 959/VPCP-V.I về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

* (126/QĐ-TTg) - Ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 126/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (30/TANDTC-HTQT) - Ngày 29/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 30/TANDTC-HTQT về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (130/QĐ-TTg) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 130/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho U23 Việt Nam.

* (107/TTr-TTg) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Tờ trình 107/TTr-TTg về việc tặng Huân chương Lao động.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (33/KH-UBND) - Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 33/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội.  

* (32/KH-UBND) - Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 32/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/06/1948 - 11/06/2018).

* (530/QĐ-UBND) - Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 530/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

* (405/UBND-KT) - Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 405/UBND-KT về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

* (496/QĐ-UBND) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 496/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025.

* (31/KH-UBND) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 31/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

* (30/KH-UBND) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 30/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

* (382/UBND-NC) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 382/UBND-NC về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch 209/KH-UBND ngày 18/09/2017 về kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

* (487/QĐ-UBND) - Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 487/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (29/KH-UBND) - Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 29/KH-UBND về hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

* (25/KH-UBND) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 25/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (24/KH-UBND) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 24/KH-UBND về việc phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (23/KH-UBND) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 23/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (21/KH-UBND) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (04/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH LONG AN


* (06/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (81/2017/QĐ-UBND) - Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 81/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (80/2017/QĐ-UBND) - Ngày 14/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 80/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (78/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 78/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (47/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ


* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TP. ĐÀ NẴNG


* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH CÀ MAU


* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TP. HẢI PHÒNG


* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

* (20/2017/QĐ-UBND) - Ngày 13/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.