Trong tuần qua (từ 19/01 - 25/01/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Công điện 106/CĐ-TTg về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam; Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa; Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị….

DOANH NGHIỆP

* (40/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 40/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* (88/TTg-ĐMDN) - Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 88/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* (11/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2018/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* (07/2018/NĐ-CP) - Ngày 10/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2018/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (791/VPCP-KTTH) - Ngày 22/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 791/VPCP-KTTH về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

* (292/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 292/TCHQ-TXNK về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

* (03/2018/TT-BTC) - Ngày 12/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

* (146/TXNK-CST) - Ngày 05/01/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 146/TXNK-CST về hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất.

* (130/2017/TT-BTC) - Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (689/VPCP-KTTH) - Ngày 18/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 689/VPCP-KTTH về việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp.

ĐẦU TƯ

* (780/VPCP-CN) - Ngày 22/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 780/VPCP-CN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện các dự án Xây dựng - Chuyển giao (BT) sử dụng quỹ đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (117/QĐ-TTg) - Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

* (165/2017/NĐ-CP) - Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

* (50/2017/QĐ-TTg) - Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

* (2131/QĐ-TTg) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2131/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (17991/BTC-HCSN) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17991/BTC-HCSN về kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

XUẤT NHẬP KHẨU

* (344/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 344/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng hồ bơi ngoài trời bằng nhựa.

* (322/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 322/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan.

* (326/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 326/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư.

* (116/QĐ-TCHQ) - Ngày 16/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 116/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018.

XÂY DỰNG

* (84/QĐ-TTg) - Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 84/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

* (85/TTg-CN) - Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 85/TTg-CN về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

* (15/2017/TT-BXD) - Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2017/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

THƯƠNG MẠI

* (834/VPCP-KTTH) - Ngày 23/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 834/VPCP-KTTH về tình hình giá xăng dầu.

* (552/BCT-TTTN) - Ngày 19/01/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 552/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (10/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (06/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (04/2018/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

* (02/2018/QĐ-TTg) - Ngày 17/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (94/QĐ-BCT) - Ngày 10/01/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 94/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

* (75/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

* (67/2017/TT-BTNMT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

* (64/2017/TT-BTNMT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (77/TB-BYT) - Ngày 23/01/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 77/TB-BYT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018.

* (514/BYT-DP) - Ngày 19/01/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 514/BYT-DP về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2018.

* (1269/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1269/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (1268/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1268/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1267/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1267/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1266/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1266/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (1265/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1265/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1264/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1264/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1127/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1127/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014.

* (1126/QLD-ĐK) - Ngày 19/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1126/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (01/2018/TT-BYT) - Ngày 18/01/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2018/TT-BYT về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

* (1112/QLD-TTra) - Ngày 18/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1112/QLD-TTra về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc.

* (47/QĐ-QLD) - Ngày 16/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 47/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (bổ sung).

* (46/QĐ-QLD) - Ngày 16/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 46/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 14 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (bổ sung).

* (41/QĐ-QLD) - Ngày 16/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 41/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (54/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 54/2017/TT-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (53/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 53/2017/TT-BYT quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.

* (51/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/2017/TT-BYT về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

* (6061/QĐ-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6061/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 5).

* (49/2017/TT-BYT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (39/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 39/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

CHỨNG KHOÁN

* (134/2017/TT-BTC) - Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (41/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 41/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

* (04/2018/TT-BGTVT) - Ngày 23/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

* (04/CT-TTg) - Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

* (732/VPCP-CN) - Ngày 19/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 732/VPCP-CN giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (82/CĐ-TTg) - Ngày 18/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 82/CĐ-TTg về việc bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (674/VPCP-CN) - Ngày 18/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 674/VPCP-CN về việc đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa pa (Km 92 - Km105), tỉnh Lào Cai theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT).

* (27/TB-VPCP) - Ngày 17/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 27/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

* (565/BGTVT-VT) - Ngày 17/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 565/BGTVT-VT về việc báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

* (475/BGTVT-CQLXD) - Ngày 15/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 475/BGTVT-CQLXD về việc dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp.

* (323/TCĐBVN-ATGT) - Ngày 15/01/2018, Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành Công văn 323/TCĐBVN-ATGT về việc tổ chức giao thông tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ.

* (173/CHK-ANHK) - Ngày 12/01/2018, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Công văn 173/CHK-ANHK về việc hướng dẫn một số điểm về cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh của Thông tư 45/2017/TT-BGTVT.

* (03/2018/TT-BGTVT) - Ngày 10/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

* (02/2018/TT-BGTVT) - Ngày 09/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 02/2018/TT-BGTVT về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (38/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp.

* (37/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

* (36/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

* (36/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (3827/QĐ-BKHCN) - Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3827/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (149/QĐ-BTP) - Ngày 22/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 149/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Tổ chức cán bộ.

* (28/QĐ-BNV) - Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (13/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (06/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

AN NINH TRẬT TỰ

* (106/CĐ-TTg) - Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 106/CĐ-TTg về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam.

* (760/VPCP-NC) - Ngày 19/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 760/VPCP-NC về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ.

CHÍNH SÁCH

* (118/QĐ-TTg) - Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (215/LĐTBXH-VP) - Ngày 19/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 215/LĐTBXH-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

* (47/QĐ-CTN) - Ngày 15/01/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 47/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

* (81/QĐ-BTP) - Ngày 10/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 81/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (121/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 121/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình.

* (833/VPCP-NN) - Ngày 23/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 833/VPCP-NN về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu.

* (260/BNV-CCHC) - Ngày 19/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 260/BNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.

* (09/2017/TT-BNV) - Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (123/QĐ-TTg) - Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

* (152/QĐ-BTP) - Ngày 22/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 152/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

* (86/QĐ-TTg) - Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 86/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (76/QĐ-TTg) - Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 76/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH) - Ngày 12/01/2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng ban hành Quyết định 13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

* (56/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (21/QĐ-BCĐCTPTLN) - Ngày 24/01/2018, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 ban hành Quyết định 21/QĐ-BCĐCTPTLN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (42/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 42/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

* (79/QĐ-TTg) - Ngày 18/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 79/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.

* (78/QĐ-TTg) - Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 78/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (162/QĐ-BTP) - Ngày 24/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 162/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

* (03/CT-TTg) - Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

* (132/QĐ-BTP) - Ngày 18/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 132/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2017.

* (07/NQ-CP) - Ngày 16/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.

* (157/BTP-PBGDPL) - Ngày 16/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 157/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV.

* (2592/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2592/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2591/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2591/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2590/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2590/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2589/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2589/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2588/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2588/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2587/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2587/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2586/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2586/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2585/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2585/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2584/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2584/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2583/QĐ-CTN) - Ngày 14/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2583/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (49/QĐ-BGTVT) - Ngày 09/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 49/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (48/QĐ-BGTVT) - Ngày 09/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 48/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (129/2017/TT-BTC) - Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 129/2017/TT-BTC về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (08/QĐ-BKHCN) - Ngày 02/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 08/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (311/UBND-KT) - Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 311/UBND-KT về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2018.

* (411/QĐ-UBND) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 411/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố Hà Nội.

* (03/CT-UBND) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (02/CT-UBND) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (20/KH-UBND) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

* (278/UBND-ĐT) - Ngày 22/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 278/UBND-ĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

* (18/KH-UBND) - Ngày 18/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 18/KH-UBND về việc triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của Thành phố Hà Nội.

* (17/KH-UBND) - Ngày 17/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 17/KH-UBND về việc thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (16/KH-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 16/KH-UBND về việc ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố.

* (14/KH-UBND) - Ngày 14/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 14/KH-UBND về việc thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

UBND TỈNH LONG AN

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (05/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.