Trong tuần qua (từ 11/01 - 19/01/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất; Thông tư 64/2017/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe…


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (202/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 202/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (409/VPCP-KTTH) - Ngày 11/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 409/VPCP-KTTH về thuế bảo vệ môi trường.

* (146/2017/TT-BTC) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 146/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (35/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* (31/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

* (2095/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018.

BẢO HIỂM

* (85/BHXH-GĐB) - Ngày 10/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 85/BHXH-GĐB về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (34/QĐ-BHXH) - Ngày 03/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 34/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018.

* (5917/BHXH-CSYT) - Ngày 29/12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5917/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (04/NQ-CP) - Ngày 12/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.

* (38/TTg-NN) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 38/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

ĐẦU TƯ

* (63/QĐ-TTg) - Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (01/2018/QĐ-TTg) - Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (55/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a.

* (164/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 164/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Bể ổn nhiệt" (Water bath).

* (154/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 154/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Buồng máy cấp đông IQF".

* (126/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 126/TCHQ-GSQL về việc kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thực phẩm quá cảnh bị nhiễm Salmonella Agona.

* (85/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 85/TCHQ-GSQL về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động theo quy định tại Quyết định 2722/QĐ-BTC.

* (78/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 78/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN.


XÂY DỰNG

* (419/VPCP-CN) - Ngày 11/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 419/VPCP-CN về việc xây dựng chính sách huy động nguồn lực thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng.

* (14/TB-VPCP) - Ngày 09/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 14/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017.

* (1296/QĐ-BXD) - Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1296/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (636/VPCP-KTTH) - Ngày 17/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 636/VPCP-KTTH về việc thông báo kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

* (08/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (72/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

* (68/2017/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 68/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

* (62/2017/TT-BTNMT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển.

* (136/2017/TT-BTC) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2017/TT-BTC về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (48/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2018-2019.

* (18/TB-BYT) - Ngày 11/01/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 18/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

* (456/QLD-ĐK) - Ngày 11/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 456/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống.

* (230/QLD-ĐK) - Ngày 09/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 230/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (229/QLD-ĐK) - Ngày 09/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 229/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (28/QĐ-QLD) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 28/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 94 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung.

* (52/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

* (50/2017/TT-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 50/2017/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

* (47/2017/TT-BYT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (371/BTC-KHTC) - Ngày 11/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 371/BTC-KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

GIAO THÔNG

* (25/TB-VPCP) - Ngày 16/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 25/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (543/VPCP-CN) - Ngày 15/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 543/VPCP-CN về việc giải phóng mặt bằng các lõi nút giao thông thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.

* (348/VPCP-CN) - Ngày 11/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 348/VPCP-CN về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

* (39/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 39/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

* (64/2017/TT-BCA) - Ngày 28/12/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 64/2017/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (3769/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3769/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ phiên bản 1.0.

* (3768/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3768/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018.

* (3767/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3767/QĐ-BKHCN phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018.

DÂN SỰ

* (49/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (01/2018/TT-BNV) - Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

* (109-QĐ/TW) - Ngày 03/01/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

* (10/2017/TT-BNV) - Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ Thông tư 10/2017/TT-BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (17/TB-VPCP) - Ngày 12/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 17/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (59/QĐ-BTTTT) - Ngày 11/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 59/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

* (58/BTTTT-KHCN) - Ngày 11/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 58/BTTTT-KHCN về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam.

* (47/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

* (46/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTTTT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

* (45/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

* (44/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTTTT quy định về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* (43/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

* (2479/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2479/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (57/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/QĐ-TTg về việc thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

* (52/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

CHÍNH SÁCH

* (26/TB-VPCP) - Ngày 17/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 26/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (592/VPCP-KGVX) - Ngày 16/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 592/VPCP-KGVX hoàn thiện về danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.

* (68/QĐ-TTg) - Ngày 15/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (65/QĐ-TTg) - Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

* (61/QĐ-TTg) - Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2017-2020.

* (15/TB-VPCP) - Ngày 11/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2017.

* (85/QĐ-BTP) - Ngày 10/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 85/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (31/QĐ-TTg) - Ngày 09/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (73/BNV-VTLTNN) - Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 73/BNV-VTLTNN về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

* (2948/QĐ-BNV) - Ngày 28/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2948/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".


HÌNH SỰ

* (02/CT-TTg) - Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (66/QĐ-TTg) - Ngày 15/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (43/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

* (36/QĐ-TTg) - Ngày 10/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/QĐ-TTg về việc thay đổi Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bra-xin.


CÔNG NGHIỆP

* (80/QĐ-BCT) - Ngày 09/01/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 80/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may.

* (1372/HC-VP) - Ngày 08/12/2017, Cục Hóa chất ban hành Công văn 1372/HC-VP về việc trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (01/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

* (51/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.

* (21/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (26/TANDTC-TCCB) - Ngày 15/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 26/TANDTC-TCCB về việc góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách.

* (15/QĐ-VKSTC) - Ngày 09/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 15/QĐ-VKSTC về việc ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

* (64/QĐ-TTg) - Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (IDLO).

* (16/TB-VPCP) - Ngày 12/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 16/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018.   

* (50/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

* (27/QĐ-BTP) - Ngày 05/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 27/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự.

* (40/QĐ-BTP) - Ngày 08/01/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 40/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.

* (818/QĐ-UBDT) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 818/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

* (817/QĐ-UBDT) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành  Quyết định 817/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2018.

* (10/2017/TT-BTP) - Ngày 26/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTP về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (2106/QĐ-TLĐ) - Ngày 28/12/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 2106/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (12/KH-UBND) - Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 12/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

* (113/UBND-ĐT) - Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (01/CT-UBND) - Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (46/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

* (67/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (61/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (01/CT-UBND) - Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (03/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (77/2017/QĐ-UBND) - Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


* (76/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 76/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ


* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (106/2017/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 106/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.

* (102/2017/QĐ-UBND) - Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 102/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (29/2017/QĐ-UBND) - Ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC


* (55/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (54/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (52/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (49/2017/QĐ-UBND) - Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH HÀ NAM


* (61/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (60/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


* (59/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (58/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (57/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (56/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (55/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (54/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng giai đoạn 2017-2020.

* (53/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH CÀ MAU


* (29/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (34/2017/QĐ-UBND) - Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Nam Định.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


* (30/2017/QĐ-UBND) - Ngày 14/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (49/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.