Trong tuần vừa qua (05/01/2018 - 11/01/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định 2129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội; 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện cac Hiệp định thương mại…

DOANH NGHIỆP

* (05/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

* (16/QĐ-TTg) - Ngày 05/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

* (01/2018/NĐ-CP) - Ngày 03/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

* (2129/QĐ-TTg) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (66/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 66/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

* (55/TXNK-CST) - Ngày 03/01/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 55/TXNK-CST về thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế bảo hành.

* (05/TXNK-PL) - Ngày 02/01/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 05/TXNK-PL về việc thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

* (2715/QĐ-BTC) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2715/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu thập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

* (160/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023.

* (159/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022.

* (158/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022.

* (156/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

* (155/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023.

* (154/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022.

* (153/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022.

* (150/2017/NĐ-CP) - Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022.

* (149/2017/NĐ-CP) - Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (53/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 05/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

BẢO HIỂM

* (15498/QCPH-BQP-BHXH) - Ngày 27/12/2017, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp 15498/QCPH-BQP-BHXH về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

* (5791/BHXH-DVT) - Ngày 26/12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5791/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (91/VPCP-NN) - Ngày 04/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 91/VPCP-NN về việc sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

ĐẦU TƯ

* (187/VPCP-CN) - Ngày 05/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 187/VPCP-CN về việc thực hiện cam kết trong các Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (26/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 26/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

* (6232/KBNN-KTNN) - Ngày 29/12/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 6232/KBNN-KTNN về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục ngân sách Nhà nước hạch toán, xử lý số liệu TABMIS trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách 2017.

* (25/2017/TT-NHNN) - Ngày 25/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

* (24/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

* (22/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

* (17809/BTC-KBNN) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17809/BTC-KBNN về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới.

* (117/2017/TT-BTC) - Ngày 06/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 117/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (62/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 62/TCHQ-TXNK về hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

* (33/TB-TCHQ) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 33/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương dừa - Coconut Flavor A1781121/02.

* (30/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 30/TCHQ-TXNK về mặt hàng xe tương tự xe chơi gôn.

* (25/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 25/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng máy chiếu.

* (35/2017/TT-BCT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2017/TT-BCT về việc bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

* (2722/QĐ-BTC) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2722/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.

* (30/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

* (8541/TB-TCHQ) - Ngày 29/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8541/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Chất làm cứng-một thành phần của sơn Acrythane Hardener (3 kg) (export).

* (8341/TB-TCHQ) - Ngày 22/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8341/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Ground enhancement material # GEM-ST.

XÂY DỰNG

* (01/2018/TT-BXD) - Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

* (14/2017/TT-BXD) - Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

THƯƠNG MẠI

* (163/2017/NĐ-CP) - Ngày 30/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

* (4705/QĐ-BCT) - Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4705/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (106/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 106/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (105/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 105/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (104/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 104/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (103/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 103/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (102/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 102/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (101/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 101/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (100/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 100/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (99/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 99/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (98/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 98/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (27/QĐ-TTg) - Ngày 07/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

* (15/QLD-KD) - Ngày 03/01/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (6062/QĐ-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6062/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

* (5877/QĐ-BYT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5877/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế".

* (5838/QĐ-BYT) - Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5838/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2017.

* (5844/BGDĐT-GDTC) - Ngày 11/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5844/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông- Xuân.

* (41/2016/TT-BYT) - Ngày 14/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm.

GIAO THÔNG

* (25/TTg-CN) - Ngày 07/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 25/TTg-CN về việc triển khai Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

* (06/TB-VPCP) - Ngày 04/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 06/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc rà soát Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Cảng hàng không, các Quy hoạch liên quan tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

* (120/VPCP-CN) - Ngày 04/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 120/VPCP-CN về việc nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

* (51/2017/TT-BGTVT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

* (50/2017/TT-BGTVT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 50/2017/TT-BGTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

* (3699/QĐ-BGTVT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3699/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bến cảng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và sau năm 2030.

* (3557/QĐ-BGTVT) - Ngày 22/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3557/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (48/2017/TT-BGTVT) - Ngày 13/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 48/2017/TT-BGTVT về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (64/BGDĐT-CSVC) - Ngày 09/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 64/BGDĐT-CSVC về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

* (256/VPCP-KGVX) - Ngày 08/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 256/VPCP-KGVX về chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác.

* (06/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

* (6132/BGDĐT-VP) - Ngày 29/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6132/BGDĐT-VP về việc báo cáo thống kê năm học 2017-2018.

* (35/2017/TT-BGDĐT)  - Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

* (29/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

* (28/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (32/QĐ-TTg) - Ngày 09/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

* (03/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2018/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

* (02/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2018/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

* (42/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 42/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

* (2458/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2458/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (2447/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2447/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

* (2438/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2438/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

* (2436/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2436/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

* (2433/QĐ-BTTTT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2433/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hệ thống chứng thực chữ ký số.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (13/TB-VPCP) - Ngày 09/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

* (12/TB-VPCP) - Ngày 09/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 12/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

CHÍNH SÁCH

* (04/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

* (10/QĐ-TTg) - Ngày 04/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12.

* (138/NQ-CP) - Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017.

* (137/NQ-CP) - Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 137/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

* (01/NQLT-CP-BCHTWĐ) - Ngày 29/12/2017, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

* (793/QĐ-UBDT) - Ngày 27/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 793/QĐ-UBDT về việc chi hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do bão số 16 tại tỉnh An Giang.

* (792/QĐ-UBDT) - Ngày 27/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 792/QĐ-UBDT về việc chi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, hộ nghèo, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hậu Giang.

* (07/2017/TT-BKHĐT) - Ngày 14/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT về việc quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

HÀNH CHÍNH

* (22/QĐ-BNV) - Ngày 05/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 22/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HÌNH SỰ

* (04/TANDTC-PC) - Ngày 09/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.

* (61/2017/TT-BCA) - Ngày 14/12/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA về việc quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (33/QĐ-TTg) - Ngày 09/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

* (15/QĐ-TTg) - Ngày 05/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (4366/QĐ-TCHQ) - Ngày 29/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4366/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan trực thuộc Cục Tài vụ - Quản trị.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (30/QĐ-TTg) - Ngày 08/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2017.

* (29/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu.

* (28/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (135/2017/TT-BTC) - Ngày 22/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2017/TT-BTC quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát).

* (129/2017/NĐ-CP) - Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (12/HD-VKSTC) - Ngày 09/01/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án An ninh năm 2018.

* (05/HD-VKSTC) - Ngày 05/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 05/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018.

* (04/HD-VKSTC) - Ngày 05/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 04/HD-VKSTC về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018.

* (01/GĐ-TANDTC) - Ngày 05/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 01/GĐ-TANDTC về một số vấn đề nghiệp vụ.

* (797/QĐ-UBDT) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 797/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018.

* (01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP) - Ngày 13/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về việc quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

* (2544/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2544/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2543/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2543/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2542/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2542/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2541/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2541/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2540/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2540/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

* (2539/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2539/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (2537/QĐ-CTN) - Ngày 08/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2537/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

HÀNG HẢI

* (01/2018/TT-BGTVT) - Ngày 03/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 01/2018/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

* (52/2017/TT-BGTVT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (07/KH-UBND) - Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 07/KH-UBND về việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.

* (06/KH-UBND) - Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 06/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF).

* (110/QĐ-UBND) - Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 110/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hà Nội.

* (48/UBND-KGVX) - Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 48/UBND-KGVX về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 và các năm tiếp theo.

* (43/QĐ-UBND) - Ngày 03/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

* (04/KH-UBND) - Ngày 03/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 04/KH-UBND về việc chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (03/KH-UBND) - Ngày 03/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (02/KH-UBND) - Ngày 03/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (01/KH-UBND) - Ngày 03/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 01/KH-UBND về việc an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội.

* (23/CT-UBND) - Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 23/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (6667/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6667/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2018.

* (28/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

* (27/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 129/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (25/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

* (24/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị.

* (23/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

* (22/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

* (21/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế.

* (20/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* (19/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về việc nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

* (17/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (16/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí thăm quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

* (15/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

* (14/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (13/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về việc ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (12/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

* (11/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (10/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

* (09/2017/NQ-HĐND) - Ngày 09/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

* (08/2017/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (02/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

* (54/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn.

UBND TỈNH LONG AN

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

* (69/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

* (68/2017/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 68/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (01/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (49/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH AN GIANG

* (100/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 100/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (99/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 99/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

* (98/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 98/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020.

* (97/2017/QĐ-UBND) - Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 97/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (94/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 94/2017/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (91/2017/QĐ-UBND) - Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 91/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức kinh phí hỗ trợ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (89/2017/QĐ-UBND) - Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 89/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (48/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (44/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (43/2017/QĐ-UBND) - Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (31/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* (30/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* (29/2017/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* (26/2017/QĐ-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.