Quyết định 5662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5662/QĐ-UBND

Quyết định 5662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5662/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:17/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 5662/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3936/TTr-STP ngày 07 tháng 10 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PVP/PCNC, VX;
- Trung tâm Tin học – Công báo Thành phố;
- Phòng PCNC (2b);
- Lưu: VT, (NC/K) P.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
 
 
KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đ ề án
“Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án); “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược); Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 ” và Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.
2. Xác định các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, Chiến lược trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
II. Yêu cầu
1. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Đề án, Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án, Chiến lược của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm phát triển nghề luật sư trên địa bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng được các yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
2. Xác định lộ trình, chỉ tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn phát triển đội ngũ luật sư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu quy định trong Đề án, Chiến lược. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, đồng thời phát triển được khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/ 01 tổ chức, trong đó, có ít nhất 04 tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy tín trong khu vực và thế giới.
3. Các hoạt động, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch phát triển nghề luật sư phải mang tính khả thi; phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được phân công; đề cao trách nhiệm đồng thời đảm bảo sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại thành phố.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. Giai đoạn 2013 – 2015
1. Triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư
1.1. Triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
1.2. Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật tố tụng có liên quan đến vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức và hoạt động của luật sư trong tiến trình cải cách tư pháp, đặc biệt là cải cách mô hình cơ quan tố tụng, quy trình tố tụng; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò hoạt động hành nghề của luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội
2.1. Triển khai, thực hiện các hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Hệ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
2.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội; khuyến khích việc sử dụng luật sư trong các hoạt động tham gia tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức …
a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư
3.1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia Thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.
3.2. Giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Quy chế tập sự hành nghề luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
3.3. Triển khai thực hiện bồi dưỡng bắt buộc đối với luật sư theo quy định.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
3.4. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm pháp luật. Bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất 30% số lượng luật sư là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố được bồi dưỡng thường xuyên.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
4. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố
4.1. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư cho các luật sư trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ cho các luật sư kiến thức về tổ chức quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, phục vụ cho việc phát triển quy mô, cũng như chuyên nghiệp hóa đối với các tổ chức hành nghề luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
4.2. Nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nhằm phát triển tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, phát triển tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn Thành phố có ít nhất 02 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/01 tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố
5.1. Tập hợp các luật sư hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nhóm, câu lạc bộ của các luật sư này để giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015
5.2. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tập huấn kiến thức pháp luật chuyên sâu về thương mại quốc tế cho các đối tượng là luật sư phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
5.3. Xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các luật sư tham gia vào các chương trình đào tạo theo Đề án của Chính phủ, cũng như chính sách thu hút các luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ hoặc tự đào tạo ở nước ngoài tham gia hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh và có cơ chế sử dụng hiệu quả đội ngũ luật sư này. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 15 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức khác.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.
6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách tư pháp
6.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
6.2. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sự tham gia của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
6.3. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia của luật sư trong các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố, bảo đảm các luật sư tham gia đầy đủ, có chất lượng các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử trên địa bàn thành phố có luật sư tham gia.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
6.4. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư
7.1. Triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
7.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.3. Triển khai hoạt động cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động liên quan đến luật sư và tổ chức hành nghề luật sư theo hướng tinh giản hóa các thủ tục, đáp ứng được yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.4. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tự quản của Đoàn Luật sư, tăng cường công tác giám sát luật sư, hoạt động hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
II. Giai đoạn 2016 – 2020
1. Triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư
1.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức khác.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.
1.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư. a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức khác.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng c ao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội
2.1. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Hệ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
2.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.
a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
3. Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư
3.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn thành phố có khoảng 7.000 luật sư. a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.
3.2. Tiếp tục công tác giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Quy chế tập sự hành nghề luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
3.3. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư. Bảo đảm đến năm 2020, 100% luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố được bồi dưỡng thường xuyên.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.
4. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố
4.1. Tiếp tục triển khai tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố.
a) Đơn vị thực hiện: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phát triển tổ chức hành nghề luật sư. Phấn đấu đến năm 2020, phát triển được trên địa bàn thành phố khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/01 tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, trong đó, có ít nhất 04 tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy tín trong khu vực và thế giới.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.
5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố
5.1. Tiếp tục củng cố và phát triển những nhóm, câu lạc bộ các luật sư hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
5.2. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu về thương mại quốc tế cho các đối tượng là luật sư phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
5.3. Triển khai, thực hiện chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ hoặc tự đào tạo ở nước ngoài về hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách tư pháp
6.1. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức … bảo đảm đến năm 2020 có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6.3. Triển khai, thực hiện cơ chế khuyến khích sự tham gia của luật sư trong các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử trên địa bàn thành phố có luật sư tham gia.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6.4. Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư
7.1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
7.2. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư tại Thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
7.3. Nghiên cứu, đề xuất việc triển khai hoạt động cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư qua mạng internet.
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
7.4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tự quản của Đoàn Luật sư, tăng cường công tác giám sát luật sư, hoạt động hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư thành phố.
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công thực hiện
1. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện những nhiệm vụ theo Kế hoạch này;
- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn, giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư;
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố các công tác sơ kết, tổng kết triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư;
- Chủ động theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch phát triển nghề luật sư. Tập hợp những khó khăn, vướng mắc do các cơ quan, đơn vị phản ánh trong quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
2. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán và bố trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm là đơn vị chủ trì để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch phát triển nghề luật sư theo quy định pháp luật.
3. Đoàn Luật sư
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn Luật sư thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư;
- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư gửi Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.
4. Hội Luật gia thành phố
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Luật gia thành phố có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư.
5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện những nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển nghề luật sư.
II. Kinh phí
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức hành nghề luật sư, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi