Quyết định 5248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5248/QĐ-UBND

Quyết định 5248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5248/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:25/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------
Số: 5248/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 3610/TTr-STP ngày 17 tháng 9 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở - ban - ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng kế hoạch thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, PCT/VX;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Trường Cán bộ thành phố;
- Hội Luật gia thành phố;
- Đoàn Luật sư thành phố;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: PVP/PCNC;
- Phòng PCNC (2b);
- Lưu:VT, (PCNC-K) H.
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5248/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự chủ động của các cấp, các ngành trong củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng: đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất năng lực, trình độ lý luận chính trị, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành tư pháp đến năm 2020.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, Đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Bố trí cán bộ, công chức theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1.1. Nội dung: Các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện bố trí đủ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.2. Tổ chức thực hiện: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
1.3. Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2015.
2. Các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng
2.1. Rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật; Hòa giải viên cơ sở; công chức làm công tác pháp chế của các Sở - ban - ngành; công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.
b) Tổ chức thực hiện:
- Chủ trì: Sở Tư pháp.
- Phối hợp: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: năm 2014.
2.2. Xây dựng, hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn đào tạo với việc bố trí, sử dụng nhân lực trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
a) Nội dung: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn đào tạo với việc bố trí, sử dụng nhân lực trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
b) Tổ chức thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2014.
3. Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
3.1. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Nội dung: Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức quản lý về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật thành phố, quận - huyện; công chức làm công tác pháp chế của sở, ngành; công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở.
b) Tổ chức thực hiện:
- Chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
- Thực hiện: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2016.
3.2. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị:
a) Nội dung: Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức chuyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là đối tượng thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị theo định kỳ 06 tháng, 01 năm.
b) Tổ chức thực hiện:
- Chủ trì: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
- Thực hiện: Trường Cán bộ thành phố.
c) Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2016.
3.3. Xây dựng quy hoạch cán bộ có ngoại ngữ, biết tiếng dân tộc, giỏi tin học làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Nội dung: xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức có ngoại ngữ, biết tiếng dân tộc làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Tổ chức thực hiện: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2016.
3.4. Hỗ trợ thông tin pháp lý, tài liệu pháp luật cho cán bộ, công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Nội dung: Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương để cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Tổ chức thực hiện:
- Chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
- Phối hợp: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2016.
4. Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước
4.1. Nội dung: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm với các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia, Đoàn luật sư, các trường Đại học, chuyên gia pháp luật về chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.
4.2. Tổ chức thực hiện:
a) Chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
b) Phối hợp: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
4.3. Thời gian thực hiện: năm 2014.
5. Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang web về phổ biến, giáo dục pháp luật
5.1. Nội dung: Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua website.
5.2. Tổ chức thực hiện:
a) Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Thực hiện: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
5.3. Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2016.
6. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án
6.1. Nội dung: Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và triển khai mô hình có hiệu quả trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.
6.2. Tổ chức thực hiện:
a) Chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
b) Thực hiện: các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
6.3. Thời gian thực hiện:
a) Sơ kết việc thực hiện Đề án: cuối năm 2014.
b) Tổng kết việc thực hiện Đề án: năm 2016.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án
1.1. Ban chỉ đạo Đề án gồm các ông (bà) có tên sau:
a) Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;
b) Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực;
c) Bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, thành viên;
d) Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên;
đ) Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên;
e) Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an thành phố, thành viên;
g) Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, thành viên;
h) Ông Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, thành viên;
i) Ông Nguyễn Tất Năm, Trưởng phòng Pháp chế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;
k) Bà Tạ Thị Minh Thư, Trưởng phòng Pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên.
1.2. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Đề án là Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành.
3. Phân công trách nhiệm
3.1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (cơ quan thường trực là Sở Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch.
3.2. Các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm (trước ngày 20 tháng 9) báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (qua Sở Tư pháp).
3.3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Chỉ đạo Đề án thông qua Sở Tư pháp (địa chỉ 141 - 143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi