Quyết định 495/QĐ-UBND Hải Phòng 2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 495/QĐ-UBND

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:495/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:31/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

________

Số: 495/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2021

_______

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 13/HĐND-CTHĐND ngày 28/01/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 24/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành hết hiệu lực năm 2021; gồm 52 văn bản, trong đó: 42 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 10 văn bản hết hiệu lực một phần.
(Danh mục cụ thể kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm
tra văn bản - BTP;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- CT, PCT L.K.Nam;
- Cổng TTĐTTP, Công báo TP, Báo HP, Đài PT&THHP;
- CVP, PCVP T.V.Thiện;
- Phòng: NC&KTGS;
- CV: NC&KTGS5;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

PHẦN A. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú (lĩnh vực)

1.

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020

Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

- Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Ngày 12/8/2021, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

22/8/2021

Giáo dục và đào tạo

2.

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020

Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý

- Hết thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Ngày 12/8/2021, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

22/8/2021

Lao động - Thương binh và xã hội

3.

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/01/2022

Nội vụ

4.

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 15/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025

01/01/2022

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

01/01/2022

Tài chính

6.

Nghị quyết số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

01/01/2022

7.

Nghị quyết số 157/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định một số chế độ, định mức chi tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng

01/01/2022

8.

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố

01/01/2022

9.

Nghị quyết số  18/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

01/01/2022

10.

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

01/01/2022

II. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú (lĩnh vực)

11.

Nghị quyết số 11/2020/NQ- HĐND ngày 12/3/2020

Về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố

Nội dung: “Hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền với mức: 65.000 đồng/người/ngày làm việc” quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ- HĐND

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 quy định chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

04/11/2021

Tài chính

Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 18/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ- HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố

10/12/2021

12.

Nghị quyết số 45/2018/NQ- HĐND ngày 10/12/2018

Về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

- Điểm b khoản 1 Phụ lục số 04 về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Điểm b khoản 1 Phụ lục số 09 về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ- HĐND

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 11/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 về việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/01/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN B. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

I. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú (lĩnh vực)

13.

Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 07/2021 /QĐ-UBND ngày 07/4/2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

20/4/2021

An ninh trật tự

14.

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019

Sửa đổi, một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND thành phố

Được thay thế bởi Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

20/4/2021

15.

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10/12/2021

Công thương

16.

Quyết định số 1686/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Về việc quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Giao thông vận tải

17.

Quyết định số 3185/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về giá dịch vụ sử dụng phà của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

01/5/2021

 

18.

Quyết định số 1971/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

Ban hành Quy chế Phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 quy định về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng

14/11/2021

Kế hoạch và đầu tư

19.

Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng

07/5/2021

20.

Quyết định số 3294/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài, quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài; quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

15/01/2022

Ngoại vụ

21.

Quyết định số 2090/2011/QĐ- UBND ngày 21/12/2011

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Nội vụ

22.

Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/9/2021

23.

Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/9/2021

24.

Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017

Vồ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/9/2021

25.

Quyết định số 229/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định 22/2021 /QĐ-UBND ngày 23/8/2021 quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/9/2021

26.

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bởi Quyết định 22/2021 /QĐ-UBND ngày 23/8/2021 quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/9/2021

27.

Quyết định số 1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10/10/2021

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28.

Quyết định số 601/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bởi Quyết định 30/2021 /QĐ-UBND ngày 29/9/2021 quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hài Phòng

10/10/2021

29.

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 02/2021 /QĐ-UBND ngày 19/01/2021 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng

30/01/2021

30.

Quyết định số 356/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10/02/2021

Lao động - Thương binh và Xã hội

31.

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc ban hành Bảng giá tính thuê tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Được thay thế bởi Quyết định 42/2021 /QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/01/2022

Tài chính

32.

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố năm 2020.

Được thay thế bởi Quyết định 41/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

10/12/2021

33.

Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Được thay thế bởi Quyết định 43/2021 /QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

01/01/2022

34.

Quyết định số 2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021 /QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Tài nguyên và môi trường

35.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Về việc ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026

01/9/2021

36.

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Về việc ban hành Quy định cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

37.

Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/6/2012

Về việc điều chỉnh tăng giá Báo Hải Phòng hàng ngày

Được bãi bỏ tại Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 quy định về giá báo Hải Phòng hàng ngày

20/11/2021

Thông tin và truyền thông

38.

Quyết định số 2536/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

39.

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 03/10/2016

Về việc giá Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngày.

Được bãi bỏ tại Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 quy định về giá báo Hải Phòng hàng ngày

20/11/2021

40.

Quyết định số 2323/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021 /QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Xây dựng

41.

Quyết định số 324/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015

Về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/9/2021

42.

Quyết định số 3257/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định 10/2021 /QĐ-UBND ngày 20/4/2021 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/5/2021

43.

Quyết định số 204/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

Quyết định số của Ủy ban nhân dân thành phố về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 34/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/11/2021

 

44.

Quyết định số 1986/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

15/9/2021

Văn phòng

II. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú (lĩnh vực)

45.

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

Cụm từ “Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn” tại điểm b khoản 2 Điều 11 và khoản 6 Điều 12; Điều 9; nội dung đồng thời chuyển tạm ứng không quá 70% tổng kinh phí từng đề án về tài khoản của đơn vị thực hiện để triển khai thực hiện và thực hiện việc hỗ trợ theo tiến độ của đề án” tại điểm b khoản 2 Điều 11; khoản 3 Điều 11 Quyết định 21 /2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019

Được bãi bỏ tại Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 quy định về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng

25/9/2021

Công thương

46.

Quyết định số 27/2020/QĐ- UBND ngày 19/10/2020

Ban hành Quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng

Nội dung “Thời hạn tối thiểu 03 năm” tại khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

01/8/2021

 

47.

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 tại Phụ lục II Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị, chuyên dùng cho trường tiểu học; Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Phụ lục III Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị, chuyên dùng cho trường trung học cơ sở; Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Phụ lục V Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND

Được thay thế bởi Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 sửa đổi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

15/11/2021

Giáo dục và đào tạo

48.

Quyết định số 813/2015/QĐ - UBND ngày 20/4/2015

Ban hành Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng

Các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Nội vụ

49.

Quyết định số 09/2017/QĐ- UBND ngày 30/6/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 1

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

50.

Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điểm a khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 2, Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51.

Quyết định số 326/2017/QĐ- UBND ngày 16/02/2017

Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoản 1 Điều 16 Quy định kèm theo Quyết định 326/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ- UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

Xây dựng

52.

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2021

 

Tổng số: 52 văn bản

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi