Quyết định 4451/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch thi hành pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 4451/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”;

Căn cứ Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn Thành phố”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2559/TTr-STP ngày 18 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn Thành phố” ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo); Các nội dung khác tại Kế hoạch vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBMTTQ thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đoàn Luật sư Thành phố;
- Hội Luật gia Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT, KT, KGVX, TTTH&CB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018-2022” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung thực hiện

Phân công thực hiện

Sản phẩm

Yêu cầu

Dự kiến thời gian

 

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

 

 

 

 

 

Nội dung theo Kế hoạch

Nội dung điều chỉnh

 

III.3

Nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các tiêu chí cụ thể nhằm hoàn thiện Khung theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật; quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

Khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức thi hành pháp luật; thực trạng tiếp nhận xử lý kiến nghị phản ánh của cơ quan tổ chức,cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, qua đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị xây dựng tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật, quy trình tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; Tổ chức góp ý, triển khai văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật và quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã.

Hội thảo, hội nghị, tọa đàm, phiếu khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát; Văn bản đề xuất, góp ý, triển khai.

Xây dựng ban hành Kế hoạch khảo sát, phương án khảo sát; Tổ chức góp ý và triển khai tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật; quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Năm 2020-2021

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:4451/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:02/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực