Quyết định 3732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------
Số: 3732/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
---------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2331/TTr-STP ngày 01 tháng 7 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở- ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
 
                                                                                                              Hứa Ngọc Thuận
 
 
   
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 (Ban hành kèm Quyết định số 3732/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
----------------------------------------
 
Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật số 20/2012/QH13 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Để triển khai thực hiện những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc rà soát, xây dựng các thủ tục hành chính, văn bản, kế hoạch… nhằm thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời;
- Tạo cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư, phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng kịp thời, có chất lượng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư.
2. Yêu cầu:
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành:
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, giới thiệu và triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và quận, huyện.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đoàn luật sư, Hội luật gia, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.
b) Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức khác.
- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2013.
2. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư:
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư.
- Đơn vị có thẩm quyền thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.
- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2013.
b) Nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
c) Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố.
- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.
3. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư:
a) Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn luật sư và Hội luật gia.
- Thời gian thực hiện: Theo Quy chế phối hợp.
4. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các văn bản nội bộ phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư.
- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, chủ động theo dõi, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai, thực hiện chi tiết các hoạt động tại   Kế hoạch này.
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn giải quyết.
2. Các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của mình để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.
 
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                              Hứa Ngọc Thuận
 
 

thuộc tính Quyết định 3732/QĐ-UBND

Quyết định 3732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3732/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:10/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Quyết định 3732/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi