Quyết định 36/2022/QĐ-UBND Nghệ An bãi bỏ các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
_______

Số: 36/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 574/TTr-STP ngày 06/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 23 quyết định quy phạm pháp luật
1. Bãi bỏ toàn bộ 05 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ:
a) Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh về nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
c) Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh quy định các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An;
d) Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
đ) Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh quy định số định suất và mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
a) Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về ủy quyền xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3. Bãi bỏ toàn bộ 03 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương:
a) Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh quy định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
c) Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020.
4. Bãi bỏ toàn bộ 03 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp:
a) Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
b) Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống;
c) Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh.
5. Bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính:
a) Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.
6. Bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực dân tộc:
a) Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 4508/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An.
7. Bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư:
a) Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
8. Bãi bỏ toàn bộ 04 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, lao động, thông tin truyền thông:
a) Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi; tiêu chí, thủ tục công nhận dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020;
c) Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020;
d) Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dụng phục vụ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ 16 chỉ thị quy phạm pháp luật
1. Bãi bỏ toàn bộ 02 chỉ thị quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
a) Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Bãi bỏ toàn bộ 04 chỉ thị quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục:
a) Chỉ thị số 05/2015/CT-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
b) Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
c) Chỉ thị số 35/2013/CT-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
d) Chỉ thị số 27/2012/CT-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
3. Bãi bỏ toàn bộ 04 chỉ thị quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương:
a) Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện;
c) Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND ngày 27/9/2009 của UBND tỉnh về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
d) Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu.
4. Bãi bỏ toàn bộ 03 chỉ thị quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp:
a) Chỉ thị số 60/2001/CT-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh về công tác Hội Luật gia;
b) Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động cơ quan Tư pháp, tổ chức pháp chế ngành ở địa phương;
c) Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5. Bãi bỏ toàn bộ 03 chỉ thị quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:
a) Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
b) Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh về xây dựng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để tích hợp và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An;
c) Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Bãi bỏ một phần Quyết định quy phạm pháp luật
Bãi bỏ Điều 2 của Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

thuộc tính Quyết định 36/2022/QĐ-UBND

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành:08/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi