Quyết định 3340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------
--------

Số: 3340/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình s 975/TTr-STP ngày 06 tháng 5 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin truyền thông, Công an Thành phố; Đoàn luật sư Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
-
Như điều 3;
-
Bộ Tư pháp; Để báo cáo
-
TT. TU; TT. HĐND TP; Để báo cáo
-
Đ/c Chủ tịch UBNDTP; Để báo cáo
-
Các PCT UBNDTP;
-
CATP, TAND, KSND TP;
-
VPUB: CVP, PVP N.V.Hoạt, NC, TNMT. TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

 CỦA LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư s20/2012/QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, thi hành k tngày 01/7/2013;

Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng B Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều ca Luật Luật sư, y ban nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Phổ biến tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lut Luật sư đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư, phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Luật sư bảo đảm thực hiện thống nhất, đng bộ các quy định của Luật;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa STư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

1.1. Tchức hội nghị quán triệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Luật sư và giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin Truyền thông Đoàn luật sư Hà Nội, UBND các quận, huyện, thxã, các cơ quan thông tin truyền thông và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Luật sư bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức các buổi tuyên truyền, phbiến các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lut sư và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao vị thế, vai trò của luật sư trong xã hội.

+ Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Luật sư tới cán bvà nhân dân trên địa bàn Thành phố; Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung mt số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua báo chí, phát thanh, truyn hình...)

+ Đăng toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cổng thông tin điện tử của UBND Thành phvà Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư; cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố, các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư

- Cơ quan thực hiện: Đoàn luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đội ngũ luật sư trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

a) Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các văn bản của Đoàn luật sư phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tổ chức luật sư và hành nghluật sư trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Giúp UBND Thành phthực hiện chức năng quản lý nhà nước về luật sư và hành nghluật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định.

2. Đoàn luật sư Hà Nội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình sử dụng Kế hoạch cụ thể của Đoàn luật sư trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này;

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư;

Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam; Đồng thời, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn cơ quan chủ trì lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4. Các cơ quan truyền thông Hà Nội

Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố, các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thi hành pháp luật về luật sư và các thông tin pháp luật khác có liên quan.

5. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tóa án nhân dân Thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, tổ chức mình; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về việc tham gia tố tụng của đội ngũ luật sư và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

6. Các Sở, ngành

Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị mình quản lý.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai, tuyên truyền Kế hoạch này phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi để luật sư hành nghề theo đúng quy định, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp;

Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; Định kỳ hàng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 05 tháng 10 hàng năm./.

 

thuộc tính Quyết định 3340/QĐ-UBND

Quyết định 3340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3340/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:28/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi