Quyết định 31/2021/QĐ-UBND Phú Thọ Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Quang
Ngày ban hành:29/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

_______
Số: 31/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________
Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước
đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 4652/TTr-CAT-QLXNC ngày 27/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp - Bộ Công an;
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TTHĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND&ĐĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Phú Thọ; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC2 (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang

QUY CHẾ

Phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người
nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số: 31/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021
của UBND tỉnh Phú Thọ)

________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Phú Thọ không quy định trong Quy chế này được áp dụng thực hiện theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, hoặc đón tiếp người nước ngoài, sử dụng người lao động nước ngoài; các cơ sở lưu trú, hộ gia đình có người nước ngoài cư trú; người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản pháp luật có liên quan.
2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Sở Ngoại vụ chủ trì quản lý nhà nước đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện thống nhất ở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ luật Lao động năm 2019 và hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
4. Các hoạt động phối hợp phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại; không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan liên quan.
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì hoặc do các sở, ban, ngành chủ trì theo chức năng nhiệm vụ.
5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo quy định của UBND tỉnh.
6. Các hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành.
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản có nội dung liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài
Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ký ban hành văn bản để báo cáo, trao đổi với Bộ Công an trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Điều 6. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tổ chức thực hiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài, pháp luật về quản lý người lao động nước ngoài tại địa phương
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Trao đổi, thông báo cho các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện các phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài; các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
c) Chỉ đạo đơn vị quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.
d) Trao đổi thông tin cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài; kết quả xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý người lao động nước ngoài đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện để phối hợp trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, người lao động nước ngoài tại địa phương.
đ) Trao đổi với Sở Ngoại vụ thông tin về tình hình, kết quả, điều tra xử lý đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, tai nạn, tử vong, mất tích theo quy định của pháp luật báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của người nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam.
2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:
a) Trao đổi bằng văn bản với Công an tỉnh thông tin về người nước ngoài do các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phép đến hoạt động tại tỉnh trước khi trình UBND tỉnh xét duyệt; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh.
b) Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong tỉnh trao đổi thông tin liên quan đến người nước ngoài tại địa phương với các cơ quan lãnh sự quán, đại sứ quán của nước ngoài tại Việt Nam.
c) Thông báo về danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
d) Biên tập, phiên dịch, hiệu đính, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài bằng các ngôn ngữ khác nhau phù hợp với đối tượng người nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.
3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan về các nội dung trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở ban, ngành chức năng và UBND cấp huyện hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân người sử dụng người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
c) Trao đổi với Công an tỉnh thông tin về tình hình cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; các trường hợp người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam.
Bổ sung
4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm: trao đổi với Công an tỉnh thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các thông tin theo quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 6 Quy chế này đối với các doanh nghiệp trong các Khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý hoặc khi được ủy quyền.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: có trách nhiệm phối hợp quản lý, trao đổi với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thông tin về cư trú, hoạt động của người nước ngoài thuộc các khu vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: có trách nhiệm trao đổi với Công an tỉnh, UBND cấp huyện thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương (ngoài các Khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp).
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: có trách nhiệm tập hợp thông tin, tình hình các đoàn khách quốc tế đến địa bàn tỉnh tham quan du lịch, trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp quản lý.
8. Sở Y tế: có trách nhiệm trao đổi thông tin, tài liệu với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan về việc áp dụng cách ly y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh đến địa bàn tỉnh.
9. Các sở, ban, ngành theo chức năng có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, quản lý người lao động nước ngoài; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
b) Thông báo với Công an tỉnh danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề, giấy phép lái xe, các giấy tờ khác có liên quan để phối hợp quản lý.
c) Thông báo ngay với Sở Ngoại vụ, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong, mất tích... để trao đổi với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.
10. UBND cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, quản lý lao động người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài tại địa phương.
b) Thông báo ngay với Sở Ngoại vụ, báo cáo UBND tỉnh đối với người nước ngoài bị tai nạn, tử vong, mất tích... để đảm bảo thời gian trao đổi với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.
c) Trao đổi bằng văn bản với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông tin liên quan đến người nước ngoài tại các doanh nghiệp, trong Khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn kết hôn với công dân địa phương để phối hợp quản lý.
11. Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có trách nhiệm thực hiện cung cấp thông tin, thống kê báo cáo Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tình hình liên quan đến người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú; người nước ngoài được bảo lãnh đến địa bàn.
12. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, quản lý người lao động nước ngoài phòng ngừa không để người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
13. Chế độ trao đổi thông tin: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc định kỳ ngày 05 hằng tháng hoặc đột xuất trao đổi, cung cấp, thống kê, báo cáo gửi Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện thông tin, tình hình, số liệu liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài theo nội dung và trách nhiệm phối hợp đã nêu trên.
Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì công tác quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn theo quy định của pháp luật, chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chăn chặn các hành vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
b) Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp nắm tình hình liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn; phối hợp thực hiện nội dung quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Quy chế này.
2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương; Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan, tổ chức (có sử dụng ngân sách nhà nước) trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, thẩm tra, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh để dự hội nghị, hội thảo do các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh; các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại địa phương.
Mời, bảo lãnh, đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài đến làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan, tổ chức (có sử dụng ngân sách nhà nước) trên địa bàn tỉnh; học sinh là người nước ngoài đến học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục trực thuộc ngành dọc do Trung ương quản lý).
b) Chủ trì, phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; cơ quan đại diện và các tổ chức quốc tế; Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác lãnh sự liên quan người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin hoặc phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong, mất tích... trao đổi với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.
c) Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan khi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có yêu cầu thăm lãnh sự hoặc các yêu cầu khác; hỗ trợ xác định thân phận pháp lý của người nước ngoài, phương tiện giao thông liên quan vụ tai nạn phục vụ đề xuất phương án giải quyết trong các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao liên quan đến vụ tai nạn giao thông.
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết nguyện vọng của cơ quan đại diện ngoại giao, thân nhân của người nước ngoài tai nạn, tử vong, mất tích khi có yêu cầu, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Hướng dẫn thân nhân người nước ngoài tử vong đến UBND cấp huyện để làm thủ tục đăng ký và cấp Trích lục khai tử.
đ) Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận danh sách người nước ngoài làm việc cho tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng đầu năm và hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt đối với người nước ngoài được đề nghị hỗ trợ nhập cảnh vào làm việc, thăm thân tại địa bàn tỉnh đúng đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Ban quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu có dấu hiệu nghi vấn về tính xác thực trong các hồ sơ, tài liệu của người lao động nước ngoài đối với các cơ quan liên quan để phối hợp xác minh; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình lưu trú, hoạt động của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các Khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
b) Theo phạm vi, chức năng quản lý thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình chấp thuận nhu cầu, chấp thuận thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp mới, cấp lại, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trường hợp người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, kết quả hỗ trợ nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài và thân nhân người lao động nước ngoài về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
5. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo quy định.
b) Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận danh sách người nước ngoài là luật sư đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định.
6.
Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện các quy định trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, quản lý lao động người nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật.
7. UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, chức năng ở địa phương trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Chỉ đạo UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức công tác nắm tình hình hoạt động của cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến địa phương.
8. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp, sử dụng người lao động nước ngoài, làm việc với người nước ngoài đến Phú Thọ có trách nhiệm:
a) Quản lý người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc hoạt động đúng chương trình, mục đích đã đăng ký khi nhập cảnh, khi đề nghị cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú trong thời gian đến địa phương.
b) Phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.
c) Báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng về người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật Việt Nam, có lịch trình di chuyển qua các vùng dịch bệnh, có biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.
9. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:
Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện việc bảo lãnh, quản lý đối với người nước ngoài là khách du lịch và báo cáo cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại đơn vị, địa phương.
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị, địa phương.
Phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo nội dung quy định tại khoản 1, Điều 8 Quy chế này đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài, người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở ban, ngành chức năng và UBND cấp huyện trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, quản lý người lao động nước ngoài tại đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.
4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương
1. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc trục xuất, buộc xuất cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động theo quy định.
3. Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế khi quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh theo thẩm quyền phải gửi văn bản thông báo kịp thời về các quyết định cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an tỉnh để phối hợp thực hiện.
4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài, sử dụng người lao động nước ngoài, các cơ sở lưu trú có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, quản lý người lao động nước ngoài tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.
Điều 10. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương
Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đề nghị của Công an tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài, sử dụng lao động người nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 10/01 năm kế tiếp) gửi báo cáo đánh giá kết quả việc phối hợp thực hiện Quy chế về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp báo cáo theo định kỳ và đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
3. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà thầu phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi