Quyết định 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2112/QĐ-UBND

Quyết định 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2112/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:11/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 2112/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cLuật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định s 267/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Th tướng Chính ph ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Lut Căn cước công dân.
t đề nghị của Sở Tư pháp tại Ttrình số 1124/TTr-STP ngày 27 tháng 4 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điu 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp

-
TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu QHTPHN;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPLTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND quận. huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt;
- Các phòng TH, KC;
- Lưu: VT, NCo.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2015 của UBND Thành phố)
 
Luật Căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thi hành Luật Căn cước công dân, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố Hà Nội.
- Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Căn cước công dân đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về công dân phục vụ việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và giao dịch của công dân; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về căn cước công dân trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu:
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước công dân.
- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật Căn cước công dân.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu về công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp:Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan Báo, Đài Hà Nội, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và trang thông tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã.
Thi gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về dân cư cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác quản lý Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về dân cư trên địa bàn Thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
3. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý căn cước công dân trên địa bàn Thành phố để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
- Thời gian thc hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
5. Bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho các hoạt động quản lý Căn cước công dân, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý Căn cước công dân.
5.1 Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức làm công tác quản lý Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Cơ quan thực hiện: Công an Thành phố
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
5.2 Bố trí kinh phí cho hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo
5.3 Cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.
- Cơ quan phi hợp: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và nhũng năm tiếp theo
III. KINH PHÍ
Kinh phí triển khai thi hành Luật Căn cước công dân do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Riêng năm 2015, các sở, ban, ngành, đoàn thể UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài Thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.
IV. T CHC THC HIỆN
1. Công an Thành phố
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công an.
2. Sở Tư pháp
- Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân.
- Hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cung cấp, cập nhật thông tin về hộ tịch của công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí cho việc triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố
3. S Tài chính
Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.
4. S Thông tin và truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài của Thành phố phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố.
5. UBND các quận, huyện, thị xã
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân tại địa phương;
- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác quản lý Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý Căn cước công dân và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thuộc quyền quản lý có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi