Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp tỉnh Điện Biên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

   ỦY BAN NHÂN DÂN

   TỈNH ĐIỆN  BIÊN

  _________

Số: 18/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định đối tượng, định mức, cách thức chi trả và nguồn kinh phí hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việcngười giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp theo vụ việc.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ

1. Giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự -Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định.

2. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh, có quyết định phân công nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý.

3. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc công bố danh sách hằng năm theo quy định và được thủ trưởng cơ quan cử tham gia giám định hoặc cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu trực tiếp.

4. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác khi thực hiện giám định, có quyết định phân công nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc văn bản xác nhận của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc được trưng cầu thực hiện giám định.

Số lượng người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc không quá 02 người/vụ việc giám định.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh: hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng.

2. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh: hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng.

3. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác: hỗ trợ 1.000.000 đồng/01 vụ việc giám định.

4. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác khi thực hiện giám định: hỗ trợ 500.000 đồng/01 vụ việc giám định.

Điều 4. Nguồn kinh phí, cách thức chi trả hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định pháp trên địa bàn tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Cách thức chi trả hỗ trợ:

a) Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ hỗ trợ giám định tư pháp về Sở Tư pháp.

b) Sở Tư pháp căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán và quy định pháp luật hiện hành, thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ giám định tư pháp:

Đối với giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh chi trả hỗ trợ hàng tháng theo bảng lương.

Đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác thì thực hiện thanh toán khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị có vụ việc giám định.

Điều 5. Lập dự toán kinh phí

1. Hng năm, các cơ quan quản lý giám định viên tư pháp lập dự toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

2. Sở Tư pháp tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị quản lý giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nội dung liên quan tại quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm: hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; chi trả chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 7. Điều khoản thi hành, thời điểm áp dụng

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2020.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

thuộc tính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mùa A Sơn
Ngày ban hành:16/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi