Quyết định 176/QĐ-UBND Phú Yên 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 176/QĐ-UBND

Quyết định 176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:176/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày ban hành:27/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

________

Số: 176/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Phú Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2021

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 14/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021, gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

______________

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

01

Quyết định

- Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017;

- Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Khoản 1 Điều 7; Điểm a, khoản 2 Điều 11 ; Tiêu đề Điều 12, khoản 1 Điều 12; Khoản 1 Điều 14 ; Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

10/02/2021

I.2. LĨNH VỰC NỘI VỤ

02

Quyết định

- Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018;

- Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định.

Bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 Bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

18/6/2021

03

Quyết định

- Số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.

Bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 Bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

18/6/2021

I.3. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

04

Quyết định

- Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014;

- Ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 4; Điều 8b

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2021

05

Quyết định

- Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 6/11/2014;

- Ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 4; khoản 7 Điều 5; khoản 1 Điều 8;
khoản 1 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2021

 

 

 

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2021

06

Quyết định

- Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 10/ 9/2018;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 và Quy định diện tích kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên.

Khoản 3 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 4 Điều 2; khoản 7 Điều 2; khoản 9 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2021

Khoản 1 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2021

I.4. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

07

Quyết định

- Số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018;

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

Điểm c khoản 1 Điều 2; điểm a khoản 2 Điều 2; điểm đ khoản 14 Điều 2; khoản 15 Điều 2; điểm a, b khoản 16 Điều 2; khoản 17 Điều 2; điểm b khoản 18 Điều 2; điểm a khoản 19 Điều 2; khoản 28 Điều 2; khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 4; Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

04/5/2021

Thay thế cụm từ “Đăng ký hoạt động” bằng cụm từ “Cấp, cấp lại” tại điểm a khoản 20 Điều 2

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

04/5/2021

Điểm đ, điểm e khoản 4, điểm e khoản 12, điểm b khoản 14, điểm c khoản 18, điểm đ khoản 21 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

04/5/2021

Tổng số (I): 07 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

____________

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

01

Quyết định

Số 600/2007/QĐ-UBND ngày 29/03/2007

Ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

02

Quyết định

Số 215/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

03

Quyết định

Số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010

Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/5/2021

04

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 25/09/2012

Ban hành Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

05

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

06

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn và Quy định về trình tự, thủ tục công nhận chợ đạt chuẩn văn minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

07

Quyết định

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày

11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/5/2021

08

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

Ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn để khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/5/2021

09

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

10

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày

26/11/2015

Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

30/3/2021

11

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

12

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày

04/10/2016

Phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

13

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 29/03/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

14

Chỉ thị

Số 10/2014/CT-UBND ngày 18/4/2014

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 50/2021/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực công thương

30/11/2021

I.2. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

15

Nghị quyết

Số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết        số

13/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/12/2021

16

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết        số

13/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/12/2021

17

Quyết định

Số 44/2019/QĐ-UBND ngày 04/ 11/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/ 8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

20/8/2021

I.3. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

18

Quyết định

Số 711/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007

Ban hành Quy định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

19

Quyết định

Số 475/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008

Ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

20

Quyết định

Số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

Quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

21

Quyết định

Số 504/2010/QĐ-UBND ngày 15/04/2010

Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

22

Quyết định

Số 1657/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

23

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

24

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bằng Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

20/8/2021

25

Quyết định

Số 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

26

Quyết định

Số 35/2019/QĐ-UBND ngày

17/9/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

20/8/2021

27

Chỉ thị

Số 41/2007/CT-UBND ngày

11/12/2007

Tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

28

Chỉ thị

Số 26/2011/CT-UBND ngày

21/11/2011

Tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12/6/2021

I.4. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

29

Quyết định

Số 43/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

20/8/2021

I.5. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

30

Nghị quyết

Số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

31

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

32

Nghị quyết

Số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

33

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

28/9/2021

34

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

28/9/2021

35

Quyết định

Số 50/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

28/9/2021

I.6. LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

36

Nghị quyết

Số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/09/2012

Về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng tri thức

21/8/2021

37

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng tri thức

21/8/2021

38

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013

Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Được thay thế bằng Quyết định số

46/2021/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

25/11/2021

39

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng             bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số

46/2021/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

25/11/2021

40

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

45/2021/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

22/11/2021

41

Quyết định

Số 51/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định            số

45/2021/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

22/11/2021

I.7. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

42

Nghị quyết

Số 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

43

Nghị quyết

Số170/2015/NQ- HĐND ngày 25/12/2015

Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

44

Nghị quyết

Số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/10/2021

45

Nghị quyết

Số 10/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/10/2021

46

Nghị quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018

Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 19/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/8/2021

47

Quyết định

Số 405/2008/QĐ-UBND ngày 05/03/2008

Ban hành Quy chế quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ- UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

48

Quyết định

Số 2377/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thuv sản và các cấu trúc nồi khác phục vụ cho hoạt đồng thúy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

49

Quyết định

Số 253/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010

Về việc quy định mức trợ cấp gạo cho đồng bào dấn tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi thảm giả Dự án trồng rừng thảy thế nương rẫy, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu hả rừng tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

50

Quyết định

Số 409/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động và phấn cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

51

Quyết định

Số 447/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Ban hành Quy định cơ chế chính sách và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giả nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

52

Quyết định

Số 751/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

53

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày

05/01/2012

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

54

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông của tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

55

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày

16/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 02/2012/QĐ- UBND ngày 05/01/2012        của UBND tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

56

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

Ban hành Quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

57

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

Ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

58

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày

13/11/2017

Bãi bỏ một số điều tại Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

59

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Được thay thế bằng quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh quy định khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

01/01/2021

60

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

61

Quyết định

Số 49/2017/QĐ-UBND ngày

08/11/2017

Quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

62

Quyết định

Số 48/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

63

Quyết định

Số 54/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018­2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2021

64

Quyết định

Số 56/2019/QĐ-UBND Ngày 02/7/2019

Quy định về nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định về nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/9/2021

65

Chỉ thị

Số 12/2003/CT-UBND ngày 10/6/2003

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

66

Chỉ thị

Số 16/2006/CT-UBND ngày 17/5/2006

Về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng và kiểm tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái phép

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2021

I.8. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

67

Nghị quyết

Số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực tài chính

19/12/2021

68

Nghị quyết

Số 148/2010/NQ-HĐND ngày

16/07/2010

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực tài chính

19/12/2021

69

Nghị quyết

Số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực tài chính

19/12/2021

70

Nghị quyết

Số 106/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực tài chính

19/12/2021

71

Nghị quyết

Số 145/2015/NQ-HĐND ngày 1/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực tài chính

19/12/2021

72

Nghị quyết

Số 54/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết        số

11/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 đến năm 2025

25/10/2021

73

Nghị quyết

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định viêc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 đến năm 2025

25/10/2021

74

Quyết định

Số 1146/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005

Quy định mức chi công tác phổ cập giáo dục THCS áp dụng tại địa phương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

75

Quyết định

Số 1379/2007/QĐ-UBND ngày 03/07/2007

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

76

Quyết định

Số 1423/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

77

Quyết định

Số 1424/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

78

Quyết định

Số 1425/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

79

Quyết định

Số 1426/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

80

Quyết định

Số 1427/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

81

Quyết định

Số 1428/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

82

Quyết định

Số 1429/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

83

Quyết định

Số 1430/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

84

Quyết định

Số 1432/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

85

Quyết định

Số 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

86

Quyết định

Số 1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí địa chính

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

87

Quyết định

Số 1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu lệ phí hộ tịch

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

88

Quyết định

Số 1436/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí đấu giá

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

89

Quyết định

Số 1437/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

90

Quyết định

Số 1438/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

91

Quyết định

Số 1571/2007/QĐ-UBND ngày 28/08/2007

Quy định mức chi trợ cấp cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cử đi học tập trung dài hạn ngoài tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

92

Quyết định

Số 1146/2008/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

93

Quyết định

Số 2186/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

94

Quyết định

Số 2187/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

95

Quyết định

Số 2188/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

96

Quyết định

Số 2189/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

97

Quyết định

Số 124/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

98

Quyết định

Số 125/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Quy định định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

99

Quyết định

Số 1730/2009/QĐ-UBND ngày 18/09/2009

Quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên và giá xử lý lâm sản tịch thu áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

100

Quyết định

Số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

101

Quyết định

Số 1102/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

102

Quyết định

Số 1103/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

103

Quyết định

Số 1135/2010/QĐ-UBND ngày 13/08/2010

Ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

104

Quyết định

Số 751/2011/QĐ-UBND ngày 11/05/2011

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

105

Quyết định

Số 2186/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản tàu thuyền, xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

105

Quyết định

Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

107

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

108

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản

20/11/2021

 

 

 

 

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

04/12/2021

109

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 03/6/2017

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản

20/11/2021

110

Quyết định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản

20/11/2021

111

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

20/11/2021

112

Quyết định

Số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21/ 01/2020

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021

11/4/2021

113

Quyết định

Số 37/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021

11/4/2021

114

Quyết định

số 02/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021

11/4/2021

I.9. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

115

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/10/2021

116

Quyết định

Số 45/2017/QĐ-UBND ngày

17/10/2017

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

15/01/2021

I.10. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

117

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày

13/11/2013

Ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định khung mức thù lao dịch thuật, phiên dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/9/2021

118

Quyết định

Số 46/2014/QĐ-UBND ngày

26/11/2014

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi 27/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên

25/8/2021

119

Quyết định

Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/8/2021

120

Quyết định

Số 53/2014/QĐ-UBND ngày

25/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/3/2021

121

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết                định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

26/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/8/2021

122

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết                định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

32/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của

UBND tỉnh ban hành Quy định khung mức thù lao dịch thuật, phiên dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/9/2021

123

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

41/2021/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 Quy chế phối hợp xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/11/2021

I.11. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

124

Quyết định

Số 28/2003/QĐ-UB Ngày

09/10/2003

Ban hành Quy chế hoạt động xã hội hóa công tác thư viện tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch

19/8/2021

125

Quyết định

Số 1378/2010/QĐ-UBND ngày 15/09/2010

Ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch

19/8/2021

126

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011

Sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch

19/8/2021

127

Chỉ thị

Số 13/2002/CT-UB Ngày 11/06/2002

Về việc tăng cường công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch

19/8/2021

128

Chỉ thị

Số 24/2009/CT-UBND ngày 13/8/2009

Về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch

19/8/2021

I.12. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

129

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đựợc thay thế bằng Quyết định            số

30/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/9/2021

130

Quyết định

Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

Ban hành bổ sung đơn giá Nhà và công trình gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đựợc thay thế bằng Quyết định            số

30/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/9/2021

131

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đựợc thay thế bằng Quyết định            số

43/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 Ban hành quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/11/2021

132

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định            số

31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

06/9/2021

133

Quyết định

Số 25/2019/QĐ-UBND ngày 03/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

43/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/11/2021

I.13. LĨNH VỰC KHÁC

134

Quyết định

Số 1165/2013/QĐ-UBND ngày 10/07/2013

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

38/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2021

135

Quyết định

Số 42/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định            số

04/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/02/2021

Tổng số (I): 135 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi