Quyết định 105/QĐ-UBND Quảng Bình 2022 Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 105/QĐ-UBND

Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:105/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ An Phong
Ngày ban hành:17/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 105/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2021

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 68/STP-XDKTVB ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

62/2002/QĐ-UBND ngày 20/9/2002

Ban hành quy định tạm thời phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021

25/3/2021

2

Quyết định

09/1999/QĐ-UBND ngày 06/3/1999

Ban hành Quy chế quản lý Dự án“Phát triển hệ thống cung cấp hạt giống tỉnh Quảng Bình”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021

11/6/2021

3

Quyết định

52/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002

Phê duyệt phương án đổi mới tổ chức quản lý cao su tiểu điền - Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021

11/6/2021

4

Quyết định

30/2003/QĐ-UB ngày 30/7/2003

Về việc ban hành Quy định về cơ chế về quản lý cao su tiểu điền

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021

11/6/2021

5

Quyết định

35/2003/QĐ-UB ngày 12/8/2003

Về việc Ban hành quy định về quản lý, phát hành, cấp biển cho phép xe cơ giới đi trên đê và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021

11/6/2021

6

Quyết định

64/2003/QĐ-UB ngày 19/11/2003

Ban hành “Bản quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021

11/6/2021

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

7

Quyết định

19/1998/QĐ-UB ngày 11/5/1998

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/3/2021

8

Quyết định

32/2002/QĐ-UBND ngày 18/4/2002

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/3/2021

9

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012

Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/3/2021

10

Quyết định

37/1999/QĐ-UBND ngày 20/9/1999

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến cao lanh và sử dụng đất trên mỏ cao lanh Bắc Lý, Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/3/2021

11

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021

16/5/2021

12

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

12/7/2021

13

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

12/7/2021

14

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021

05/9/2021

15

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021

10/01/2022

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

16

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

15/10/2021

17

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

15/10/2021

18

Quyết định

16/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

Ban hành Quy định về “Một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021

28/12/2021

19

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

Ban hành Quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021

28/12/2021

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

20

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021

15/5/2021

21

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021

23/9/2021

22

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021

23/9/2021

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

23

Quyết định

50/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002

Ban hành kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021

01/7/2021

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

24

Quyết định

42/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý công nghệ tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

16/8/2021

25

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

16/8/2021

26

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

Bổ sung khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

16/8/2021

27

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021

10/7/2021

LĨNH VỰC NỘI VỤ

28

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021

06/9/2021

29

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021

10/12/2021

30

Quyết định

11/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019

Bãi bỏ khoản 5 Điều 15 Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021

10/12/2021

31

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011

Về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021

10/12/2021

32

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021

10/12/2021

33

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bị thay thế bởi Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

15/12/2021

34

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021

06/9/2021

35

Quyết định

80/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004

Quy định số lượng cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

36

Quyết định

16/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

37

Quyết định

07/2005/QĐ-UB ngày 03/02/2005

Ban hành Quy định về quản lý, điều động, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

38

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008

Về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

39

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010

Ban hành quy định chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện Minh Hóa và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

40

Quyết định

88/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004

Về việc áp dụng cơ chế “Một cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

41

Quyết định

03/2005/QĐ-UB ngày 14/01/2005

Về việc áp dụng cơ chế “Một cửa” tại UBND các huyện, thành phố

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

42

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021

15/9/2021

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

43

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

44

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

45

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

46

Nghị quyết

55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

47

Nghị quyết

65/2020/NQ-HĐND ngày 05/6/2020

Sủa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

48

Nghị quyết

69/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định địa phương

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

49

Nghị quyết

70/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

50

Nghị quyết

10/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021

Về giảm mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chỏ hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

51

Quyết định

15/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2021

52

Quyết định

05/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021

01/8/2021

53

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

01/02/2021

54

Quyết định

04/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

55

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021

13/6/2021

56

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ quay vòng vốn thuộc Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

01/8/2021

57

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

Ban hành quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021

08/8/2021

58

Quyết định

19/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021

08/8/2021

59

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021

09/8/2021

60

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021

22/9/2021

61

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021

10/10/2021

62

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021

10/10/2021

63

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Về việc quy định tỉ lệ được hưởng của các đơn vị liên quan trong nguồn kinh phí được trích từ số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn ngân vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021

10/10/2021

64

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021

10/10/2021

65

Quyết định

09/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021

15/12/2021

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

66

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021

25/8/2021

LĨNH VỰC Y TẾ

67

Quyết định

10/2003/QĐ-UB ngày 25/4/2003

Về việc ban hành kế hoạch tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

16/8/2021

68

Quyết định

60/2005/QĐ-UBND ngày 06/12/2005

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

16/8/2021

LĨNH VỰC KIỂM SOÁT TTHC

69

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

Về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021

05/10/2021

70

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021

05/10/2021

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

71

Quyết định

46/1999/QĐ-UBND ngày 06/12/1999

Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hóa Tiểu khu phố văn hóa - Bản văn hóa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

12/10/2021

72

Quyết định

18/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004

Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận Đơn vị Văn hóa cấp tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

12/10/2021

73

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

Quy định về trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

12/10/2021

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

74

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006

Về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021

29/10/2021

75

Quyết định

08/2001/QĐ-UBND ngày 13/4/2001

Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn bằng nguồn vốn Nhân dân đóng góp, Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2021

05/11/2021

76

Quyết định

44/2003/QĐ-UB ngày 12/9/2003

Về việc cử thành viên tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2021

05/11/2021

77

Quyết định

13/2005/QĐ-UB ngày 15/03/2005

Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2021

05/11/2021

LĨNH VỰC DU LỊCH

78

Nghị quyết

73/2020/NQ-HĐND 09/12/2020

Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2022

Tổng: 78 văn bản (10 Nghị quyết; 68 Quyết định)

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình

Điểm c khoản 2 Điều 3; Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021

07/6/2021

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

2

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình

- Điểm a khoản 10 Mục I Điều 1

- Điểm a khoản 2 Mục II Điều 1

- Phụ lục I, II

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

12/4/2021

3

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Khoản 2 Điều 2; khoản 4, 5 Điều 3

- Mục 2 Chương III

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021

13/8/2021

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4

Quyết định

 37/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Khoản 1 Điều 1; khoản 1 Điều 3

Được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

25/7/2021

0.

- Cụm từ “(qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)” tại khoản 2 Điều 3

- Cụm từ “Chi cục trưởng các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản;” tại Điều 5

Bị bãi bỏ tại Điều 2 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỉ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh

Khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

12/4/2021

6

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Số thứ tự 11, 13 khoản 2 Điều 1

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

20/12/2021

7

Nghị quyết

53/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Khoản 1 Điều 1

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

Hết năm học 2019-2020

8

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quy định về mức thu học phí tại Mục II, III Phần B; Phần C Phụ lục số 08

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

Hết năm học 2020-2021

9

Quyết định

34/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình 

- Tiểu mục 1.2 Mục 1; Tiểu mục 3.4 và 3.8 Mục 3; Tiểu mục 4.1 và 4.2 Mục 4; Tiểu mục 6.1 Mục 6; Tiểu mục 7.1 Mục 7; Tiểu mục 8.4 Mục 8; Tiểu mục 9.2 và 9.3 Mục 9; Tiểu mục 11.6 và 11.10 Mục 11 Phụ lục 01

- Mục 2 Phụ lục 03

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021

20/9/2021

- Mục 3 Phụ lục 03

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021

LĨNH VỰC NỘI VỤ

10

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình

Các quy định về công tác văn thư tại khoản 1, khoản 3 Điều 1; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 2; Điều 3; Điều 4 tại Chương I; Chương II; Chương IV của Quy chế

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 07/7/2021

07/7/2021

Tổng: 10 văn bản (06 Nghị quyết; 04 Quyết định)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi