Quyết định 05/2020/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản

----------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại Tờ trình số 27/TTr-CVLSVHDT ngày 02 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 7031/STP-KTrVB ngày 29 tháng 11 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5274/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 02 (hai) văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TT HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp; Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: Các PCVP; Các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, (VX/Đn) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực