Kế hoạch 9115/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------
Số: 9115/KH-BTP
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013
---------------------
 
 
Trong những năm qua, công tác tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương, nhiều kết quả công tác đóng góp thiết thực vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 (tại Công văn số 8535/VPCP-PL ngày 26/10/2012 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của công tác tư pháp, pháp chế và thi hành án dân sự năm 2012; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, các mặt công tác, địa bàn còn yếu kém cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong năm 2013, tạo cơ sở thực hiện thành công định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
2. Thông qua Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp giữa Bộ, Ngành Tư pháp với các bộ, ngành và địa phương, góp phần thực hiện thành công sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2013 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.
3. Bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Đánh giá công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2013.
2. Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013.
3. Các nội dung chuyên đề:
a) Tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ tư pháp, pháp chế ở các địa phương và các bộ, ngành, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kiện toàn trong giai đoạn tới (bao gồm cả nội dung tiếp nhận và triển khai tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính).
b) Tình hình 02 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thi hành thời gian tới.
c) Quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
d) Các chuyên đề khác theo đề xuất của Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2013.
III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013
1. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức
a) Về hình thức, địa điểm:Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 được tổ chức theo hình thức tập trung tại Hà Nội.
b) Về thời gian: Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày vào nửa cuối tháng 12/2012 hoặc đầu tháng 01/2013 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013), trong đó:
- 01 ngày Hội nghị nội bộ về công tác thi hành án dân sự, các chuyên đề và thi đua, khen thưởng;
- 01 ngày Hội nghị toàn thể tập trung thảo luận công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự.
2. Thành phần tham dự Hội nghị
a) Hội nghị nội bộ
Đại biểu mời dự:
- Đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tư pháp và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Hội luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Các đồng chí nguyên là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã nghỉ hưu năm 2012;
- Phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương.
Đại biểu triệu tập:
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Vụ trưởng Vụ pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Lãnh đạo cấp vụ của các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chánh Văn phòng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại diện các đơn vị và cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Ngành Tư pháp năm 2012;
- Chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp;
- Ban Thư ký giúp việc cho Lãnh đạo Bộ;
- Trưởng phòng một số Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (không quá 20 người).
Tổng số: khoảng 400 đại biểu.
b) Hội nghị toàn thể:
Đại biểu mời dự gồm các đại biểu mời dự tại Hội nghị nội bộ (trừ các đồng chí nguyên là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã nghỉ hưu năm 2012) và các thành phần sau:
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức: Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội.
Đại biểu triệu tập gồm các đại biểu triệu tập tại Hội nghị nội bộ và các thành phần sau:
- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại diện các Hội Công chứng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng số: khoảng 500 đại biểu.
3. Tài liệu tại Hội nghị
- Các báo cáo, văn bản về các nội dung tổng kết nêu tại mục II của Kế hoạch này;
- Các Báo cáo chuyên đề khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc xếp hạng Sở Tư pháp năm 2012;
- Bản tổng hợp các sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tư pháp;
- Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của tổ chức pháp chế Bộ, ngành, địa phương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2012.
 
IV. PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.
- Tham dự đầy đủ, đúng thành phần; chủ động chuẩn bị tham luận hoặc theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
- Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
2. Bộ Tư pháp
2.1. Ban hành Quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc; quyết định những vấn đề lớn về nội dung và công tác tổ chức tổng kết trong toàn Ngành; thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 do 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban;
2.2. Văn phòng Bộ:
a) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2012; chủ trì xây dựng: Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013; Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2013; Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2012; các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bài phát biểu, kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị; đề xuất các tham luận tập trung vào công tác tư pháp cơ sở.
b) Đề xuất thành lập Ban Tổ chức Hội nghị;chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các thủ tục hành chính và công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.
2.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp thực hiện việc xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2012, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2012 đối với các tập thể, cá nhân; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2013.
2.4. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì xây dựng Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị và đề xuất các nội dung thảo luận.
2.5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hoàn thành Báo cáo chuyên đề về tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ tư pháp, pháp chế và phương hướng, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo (trong đó, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật báo cáo về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác pháp chế; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, giải pháp tiếp tục triển khai sau khi tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Cục được chuyển từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp), báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt và gửi Văn phòng Bộ trước ngày 01/12/2012.
2.6. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính hoàn thành Báo cáo về quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt, gửi Văn phòng Bộ trước ngày 01/12/2012.
2.7. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoàn thành Báo cáo về tình hình 02 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt, gửi Văn phòng Bộ trước ngày 01/12/2012.
2.8. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị báo chí trong và ngoài Ngành Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Hội nghị này.
3. Kinh phí tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND cấp tỉnh;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp, Cục THADS (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 

thuộc tính Kế hoạch 9115/KH-BTP

Kế hoạch 9115/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:9115/KH-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:13/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Kế hoạch 9115/KH-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi