Kế hoạch 4048/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hương ước, quy ước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 4048/KH-BTP

Kế hoạch 4048/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hương ước, quy ước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4048/KH-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:15/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------
Số: 4048/KH-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
           
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5226/VPCP-PL ngày 27/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hương ước, quy ước, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thủ tướng thường trực Chính phủ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Công văn số 5226/VPCP-PL ngày 27/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.
b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
2. Yêu cầu
a) Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm.
b) Mỗi nhiệm vụ, hoạt động phải xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ hoàn thành, sản phẩm đầu ra và nguồn lực bảo đảm.
c) Tăng cường sự phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; lồng ghép với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động chuyên môn khác.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Sản phẩm: Báo cáo.
2. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp tham mưu, triển khai thực hiện).
- Cơ quan phối hợp: Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằngnăm.
- Sản phẩm: Báo cáo (có thể lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDPL).
3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
a) Khảo sát (qua phiếu và trực tiếp) đánh giá thực tiễn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nghiên cứu, tham khảo các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư để đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và năm 2017.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo kết quả nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (thay thế Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư)
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp.
- Thời gian thực hiện: Trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III/2017.
- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được ban hành.
c) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn khảo sát (Sở Tư pháp tham mưu, triển khai thực hiện).
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III/2017.
- Sản phẩm: Báo cáo, tài liệu hội thảo, tọa đàm.
d) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Nghị định thay thế Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bộ với quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan     ngang Bộ và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ); Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ trong Chương trình công tác của Chính phủ.
- Sản phẩm: Các Nghị định được ban hành.
đ) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
 - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.
- Sản phẩm: Thông tư được ban hành.
e) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung chi, mức chi về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
- Sản phẩm: Thông tư được ban hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức tham mưu Bộ trưởng triển khai thực hiện Kế hoạch này; đưa việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là một trong những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác hằng năm của Bộ Tư pháp.
2. Đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.
3.Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này của cơ quan, tổ chức nào chủ trì thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức đó và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.
                                                                                               

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg TT Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN (để phối hợp);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ,
 Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính,
 Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
 
(đã ký)
 
 
Phan Chí Hiếu
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án Luật Phòng không nhân dân; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án Luật Phòng không nhân dân; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi