Kế hoạch 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TƯ PHÁP
------------
Số: 3156/KH-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước
về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
 
Ngày 16/7/2016, tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo Bộ Tư pháp, Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ về công tác THADS, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính (THAHC) trong thời gian tới. Để thực hiện kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai toàn diện, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm của ngành Tư pháp, đảm bảo tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp nói chung và Hệ thống THADS nói riêng.
2. Yêu cầu
- Bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về THADS, THAHC và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, quản lý nhà nước về THAHC
1.1. Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phổ biến pháp luật về THADS, THAHC
- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Ban hành văn bản riêng hoặc lồng ghép trong các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.2. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, THAHC
- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí, xuất bản, Tổng cục THADS, các Cục THADS địa phương, một số đơn vị thuộc Bộ (Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin) và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Các chuyên trang, chuyên mục và các hình thức phù hợp khác phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, THAHC nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác THADS.
2. Hoàn thiện thể chế công tác THADS, quản lý nhà nước về THAHC
2.1. Rà soát, hệ thống hóa pháp luật về THADS, THAHC
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Báo cáo rà soát Luật THADS đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và các văn bản liên quan theo các Bộ luật, Luật mới được ban hành.
2.2. Hoàn thiện thể chế công tác THADS
(i) Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời hạn hoàn thành: Năm 2016 - 2017.
(ii) Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS
(Thực hiện theo Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp ngày 16 tháng 6 năm 2016).
(iii) Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Tư pháp và các văn bản về thanh tra, THADS có liên quan theo hướng mở rộng chức năng thanh tra chuyên ngành cho Tổng cục THADS
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời hạn hoàn thành: Năm 2016 - 2017.
(iv) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời hạn hoàn thành: Quý II/2017.
(v) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp tình hình thực tế
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS; các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Thời hạn hoàn thành: Năm 2017 - 2019.
(vi) Nghiên cứu xây dựng Báo cáo về những định hướng lớn trong việc xây dựng Luật THADS (sửa đổi) theo hướng bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi, tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật; hoàn thiện các quy định về áp dụng biện pháp cưỡng chế trong THADS để vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân, vừa bảo đảm xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp người phải thi hành án cố tình trốn tránh, chống đối, không chấp hành việc thi hành án
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời hạn hoàn thành: Năm 2017 - 2018.
(vii) Hoàn thiện các Bộ luật, luật liên quan đến công tác THADS: Sửa đổi, bổ sung, xây dựng, đề xuất xây dựng (Bộ luật hình sự, Luật đăng ký tài sản...); Tích cực tham gia, phối hợp sửa đổi, bổ sung, xây dựng (Luật phòng, chống tham nhũng, các luật liên quan đến kinh doanh, thị trường bất động sản, thị trường vốn, cơ chế quản lý sử dụng tiền mặt...)
(Thực hiện theo Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch có liên quan).
2.3. Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về THAHC và theo dõi THAHC
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật THAHC.
(Thực hiện theo Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
3. Hoàn thành chỉ tiêu THADS, THAHC
3.1. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu THADS được Quốc hội giao
(i) Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao về THADS, THAHC.
(ii) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, tự kiểm tra, kiểm tra trong THADS
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, tự kiểm tra, kiểm tra trong THADS.
(iii) Đảm bảo hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Theo Nghị quyết số 111/2015/QH13ngày 27/11/2015  của Quốc hội[1].
 (iv) Tập trung rà soát, thống kê và đề xuất, xây dựng các biện pháp, xác định chỉ tiêu đối với từng giai đoạn cụ thể và giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; các vụ việc phức tạp, kéo dài; án liên quan đến tín dụng, ngân hàng
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ; các tổ chức tín dụng;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Giải quyết cơ bản, có hiệu quả các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; giảm số lượng các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
(v)Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; giải quyết đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
(vi) Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có vi phạm, nhất là đối với Thủ trưởng các cơ quan THADS và đội ngũ Chấp hành viên
- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan THADS, Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
(vii) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vụ án lớn, trọng án, khó khăn, phức tạp và kiến nghị, đề xuất
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu.
3.2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về THAHC và theo dõi THAHC
Triển khai kịp thời, hiệu quả Luật TTHC 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xửtrách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
(Thực hiện theo Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP)
4. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển Hệ thống THADS tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương
4.1. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, Chấp hành viên; tăng tỷ lệ Chấp hành viên tại các địa phương theo Đề án vị trí việc làm
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án.
4.2. Chú trọng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người làm công tác THADS, tập trung vào đội ngũChấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách đối với công chức, người làm công tác THADS
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương;
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Kết quả thực hiện: Các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ làm công tác THADS, thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
4.3.Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; xây dựng cơ quan, đội ngũ công chức thi hành án trong sạch, vững mạnh, tập trung vào những địa bàn, những khâu còn yếu, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm xảy ra
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS; các cơ quan THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
4.4. Tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra về giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ;
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
5. Đảm bảo kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS
- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
6. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, THAHC
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS; các cơ quan THADS;
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong THADS, THAHC
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS; các cơ quan THADS;
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trong, ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
8. Thực hiện chế định Thừa phát lại
Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội; từng bước thực hiện xã hội hóa công tác THADS
- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS; các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
9. Chủ động các điều kiện cần thiết bảo đảm công tác THADS có yếu tố nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng
9.1. Tiếp tục thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập có liên quan đến công tác THADS (Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài, Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại...);
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ;
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
9.2.Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện để gia nhập các Điều ước quốc tế, các công ước La Hay có liên quan đến công tác THADS và triển khai thực thi hiệu quả, đồng bộ, kịp thời. Hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp trong THADS.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật quốc tế, Tổng cục THADS;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018 và các năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
2. Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo dõi, đốn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.
3. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách cấp và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời phản ánh về Tổng cục THADS để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Tỉnh/Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ Quốc phòng (Cục Thi hành án) (để phối hợp);
- Tổng cục THADS, Văn phòng Bộ; Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ PLDSKT; Vụ PLHSHC; Vụ CVĐCVXDPL; Vụ PLQT; Vụ PBGDPL; Cục BTTP; Cục BTNN; Cục ĐKQGGDBĐ; Cục KTVBQPPL; Cục QLXLVPHC và TDTHPL; Cục KSTTHC; Thanh tra Bộ; Viện KHPL; Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (để thực hiện);
- Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục CNTT (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, TCTHADS (2b).
BỘ TRƯỞNG

 
 
 
 
 
(đã ký)
 
 
 
 
 
Lê Thành Long
 
 


[1]Cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%.

thuộc tính Kế hoạch 3156/KH-BTP

Kế hoạch 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3156/KH-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:13/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Kế hoạch 3156/KH-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi