Kế hoạch 2815/KH-VKSTC 2019 tổ chức thi tuyển Điều tra viên ngành Kiểm sát năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

---------

Số: 2815/KH-VKSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp,

Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019

------------------

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH-13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân (viết tắt là Quy định số 04/QĐ-VKSTC-V15) và Quyết định số 436/QĐ-VKSTC ngày 06/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (viết tắt là Quy chế số 436/QĐ-VKSTC);

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thông báo số 297-TB/BCSĐ ngày 13/3/2019 về việc đồng ý chủ trương tổ chức thi tuyển Điều tra viên các ngạch thuộc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Căn cứ nhu cầu công tác, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN

1. Mục đích

Bổ nhiệm chức danh Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành;

Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngạch chức danh khi được bổ nhiệm.

Nội dung thi phải sát với yêu cầu cần có của mỗi chức danh này, bảo đảm cho mỗi ứng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Nguyên tắc

Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

Người dự thi vào ngạch Điều tra viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề hoặc tương đương.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách ứng viên dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Điều tra viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

II. NỘI DUNG

1. Số lượng

Căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể:

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 04 Điều tra viên cao cấp, 12 Điều tra viên trung cấp, 05 Điều tra viên sơ cấp;

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương: 02 Điều tra viên cao cấp.

2. Đối tượng tham gia dự thi

Công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Sĩ quan Quân đội nhân dân đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển

3.1. Chức danh Điều tra viên cao cấp:

Phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Đang là Điều tra viên trung cấp công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Đã có thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương từ đủ 05 năm trở lên (trường hợp đã là Điều tra viên trung cấp trong Quân đội nhân dân, Điều tra viên trung cấp trong ngành Công an, Kiểm sát viên trung cấp trong ngành Kiểm sát, Thẩm phán trung cấp trong ngành Toà án, Chấp hành viên trung cấp trong ngành Thi hành án thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp);

- Phải đảm bảo các quy định tại Điều 46; điểm b, c, d Khoản 1 Điều 49 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; Điều 11 Quy định số 04/QĐ-VKSTC-V15.

3.2. Chức danh Điều tra viên trung cấp:

- Phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp theo quy định tại Điều 46 và khoản 1 Điều 48 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Điều 14 Quy định số 04/QĐ-VKSTC-V15;

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ 09 năm trở lên (Khoản 2 Điều 48 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự) đang giữ ngạch Điều tra viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương thì được tham gia dự thi.

3.3. Chức danh Điều tra viên sơ cấp:

- Phải là Kiểm sát viên sơ cấp, Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Phải đảm bảo các quy định tại Điều 46; Khoản 1, 2 Điều 47 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; Điều 17 Quy định số 04/QĐ-VKSTC-V15.

3.4. Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;

3.5. Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú.

3.6. Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật;

3.7. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

3.8. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

* Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến hết ngày 31/12/2019.

4. Hồ sơ ứng viên đăng ký thi tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển;

- Văn bản đề nghị của Lãnh đạo và cấp ủy Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương xét tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khả năng để dự thi;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quản lý cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ (không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

- Bản kiểm điểm công tác 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi (có xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan);

- Văn bản nhận xét đánh giá của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đang giữ và bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch dự thi;

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú; cấp ủy hoặc Chỉ huy đơn vị quân đội quản lý về hành chính quân sự tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận cấp).

5. Quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển

5.1. Thông báo kế hoạch thi tuyển

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển này đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương tuyển chọn và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi Điều tra viên các ngạch năm 2019 (kèm hồ sơ đăng ký dự thi) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ trung ương - Phòng 1110) để thẩm định, trình Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định.

5.2. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi, cách tính điểm thi

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp năm 2019 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 60 phút.

Nội dung thi: Kiến thức pháp luật về nghiệp vụ điều tra hình sự.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương cử người dự thi, lập danh sách và hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước ngày 15/12/2019.

Thời gian tổ chức thi: dự kiến tháng 01/2020.

Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Cách tính điểm thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm: 100, tính hệ số 1).

6. Công nhận kết quả thi và bổ nhiệm chức danh

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Điều tra viên theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kỳ thi đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Các đơn vị cần nắm vững đối tượng dự thi được quy định tại Phần II của Kế hoạch này để tuyển chọn cử cán bộ đi dự thi đảm bảo đúng quy định. Các trường hợp đủ điều kiện dự thi thì các đơn vị cần xem xét cử đi dự thi; tuyệt đối không được hạn chế số lượng.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cơ quan điều tra, Văn phòng, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Cơ quan điều tra, Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm về kinh phí để tổ chức kỳ thi theo quy định.

5. Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện đúng yêu cầu theo Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC;

- Thành viên Hội đồng thi tuyển Điều tra viên;

- Viện trưởng VKSQSTW;

- Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSNDTC;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC;

- Trang tin điện tử VKSNDTC;

- Lưu: V15, VT, HSTT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Trí

 

 

thuộc tính Kế hoạch 2815/KH-VKSTC

Kế hoạch 2815/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2815/KH-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:29/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi