Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

Số: 196/KH-VKSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân

 

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 (sau đây viết gọn là Luật). Để triển khai thi hành Luật trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân”; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Luật, nhất là những quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND nhằm nâng cao nhận thức của toàn Ngành về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

- Nâng cao trách nhiệm triển khai thi hành Luật của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp.

- Kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Lãnh dạo VKSND các cấp.

- Xác định việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND là một trong những nhiệm vụ quan trọng của VKSND các cấp; hằng năm, cần được thực hiện ở tất cả VKSND các cấp.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn nội dung của Luật

1.1. Nội dung hoạt động

Tập huấn chuyên sâu, toàn diện nội dung của Luật cho các Kiểm sát viên, công chức khác của VKSND các cấp làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự để nắm vững quy định mới của Luật, trọng tâm là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

1.2. Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành

a. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, trong đó có nội dung thông báo các quy định mới của Luật, tập trung vào những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Đã hoàn thành tháng 6/2019.

b. Căn cứ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở kế hoạch và nội dung tập huấn của VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu chỉ đạo việc tập huấn nội dung của Luật trong phạm vi quản lý của mình.

Thời gian hoàn thành: trước tháng 03/2020.

2. Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật

2.1. Nội dung hoạt động: trên cơ sở những nội dung mới của Luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ), rà soát, xây dựng, phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật.

2.2. Phân công thực hiện và thời gian thực hiện:

a. Vụ 14 chủ trì, phối hợp với Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ) và theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

b. Vụ 8 chủ trì phối hợp với Vụ 14 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan: (1) Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 21/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); (2) Các biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26/01/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2019.

c. VKSND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát các quy chế làm việc, quy định về phối hợp công tác; tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của Luật.

Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

3. Sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ liên quan hoạt động của VKSND trongcông tác kiểm sát thi hành án hình sự

3.1. Nội dung hoạt động: sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

3.2. Phân công thực hiện và thời gian thực hiện, hoàn thành:

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Văn phòng, VKSND tối cao chủ trì phối hợp với Vụ 8 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ cho phù hợp với quy định mới của Luật, bảo đảm thể hiện đầy đủ, toàn diện, chính xác kết quả thống kê liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019.

4. Biên soạn lại giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Nội dung hoạt động: rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

4.2. Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành, thời gian thực hiện:

a. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao rà soát, biên soạn lại giáo trình và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Thời gian hoàn thành: năm 2020.

b. Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự của VKSND các cấp.

Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

5. Trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật

5.1. Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị

a. Nội dung hoạt động: Viện kiểm sát cấp trên hướng dẫn, giải dáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị liên quan đến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật; công tác kiểm sát thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát cấp dưới.

b. Phân công thực hiện: các đơn vị, Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị liên quan đến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật; công tác kiểm sát thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát cấp dưới theo quy định của Ngành về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

c. Thời gian thực hiện: từ năm 2019.

5.2. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật

a. Nội dung hoạt động: kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

b. Phân công thực hiện:

- Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, đưa vào Chương trình, Kế hoạch công tác của Ngành việc triển khai, thực hiện Luật; định kỳ kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của VKSND các cấp.

- VKSND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp chủ động đưa nội dung về thực hiện Luật vào Chương trình, Kế hoạch công tác, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện ở địa phương, đơn vị mình quản lý.

c. Thời gian thực hiện: từ năm 2019.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật

6.1. Nội dung hoạt động: sơ kết, tổng kết để đánh giá việc triển khai thực hiện Luật trong toàn Ngành.

6.2. Phân công thực hiện: định kỳ hàng năm VKSND các cấp đánh giá việc triển khai thực hiện Luật; VKSND các cấp có trách nhiệm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện ở địa phương, đơn vị mình quản lý theo yêu cầu chung hoặc theo yêu cầu của VKSND tối cao.

6.3. Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

7. Bảo đảm cơ sở vật chất cho việc thi hành Luật

7.1. Bảo đảm kinh phí cần thiết cho các hoạt động triển khai thi hành Luật

a) Nội dung hoạt động và phân công thực hiện:

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền xét duyệt (Cục 3 chủ trì, phối hợp với VKSND các cấp).

- Tìm kiếm, sắp xếp nguồn kinh phí từ các dự án quốc tế để phục vụ việc tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật (Văn phòng, Vụ 13 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện).

b) Thời gian thực hiện: từ quý IV/năm 2019 và những năm tiếp theo.

7.2. Tăng cường trang thiết bị, phương tiện lànt việc và các điều kiện khác

a) Nội dung hoạt động và phân công thực hiện:

- Bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự thuộc VKSND các cấp (Cục 3 chủ trì, VKSND các cấp rà soát, đề xuất).

- Nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các công tác kiểm sát thi hành án hình sự (Cục 2 chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện).

b) Thời gian thực hiện: từ quý IV/năm 2019 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật và Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp báo cáo về VKSND tối cao (thông qua Vụ 8) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);

- Các đ/c PVT, VKSTC (để phối hợp, chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc VKSTC (để thực hiện);

- Các VKSND cấp cao (để thực hiện);

- Các VKSND cấp tỉnh (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ 8

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Mạnh Cường

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực