Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1378/KH-BTP-BTNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

___________

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp công tác gia Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác năm 2021 như sau:

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Kế hoạch là căn cứ để Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp giữa hai Bộ năm 2021.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục và chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Các hoạt động trong Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác năm của hai Bộ.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục và chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

3. Nội dung

Các nội dung phối hợp trong năm 2021 được thực hiện trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, trọng tâm tập trung vào công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn; Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư pháp chủ trì...

Chi tiết các nội dung phối hợp năm 2021 tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) và Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan của hai Bộ thực hiện và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại mục 3 của Kế hoạch và đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc.

4.3. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường do ngân sách nhà nước cấp./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phan Tuấn Hùng

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Nguyễn Hồng Tuyến

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng BTP (để báo cáo);
- Bộ trưởng BTN&MT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BTP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng TN&MT (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc BTP (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc BTN&MT (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử BTP;
- Cổng thông tin điện tử BTN&MT;
- Lưu: VT BTP, VT BTNMT; Vụ VĐCXDPL BTP (30b), Vụ PC BTN&MT (30b).

 

 

 

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 1378/KH-BTP-BTNMT ngày 07 tháng 5 năm 2021)

 

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

I

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

A

Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

2

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

3

Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Biến đổi khí hậu; Vụ Pháp chế)

B Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

4

Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

5

Nghị định quy định về hoạt động lấn biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

7

Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường; Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

8

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường; Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý XLVPHC; và theo dõi thi hành pháp luật; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

9

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý XLVPHC; và theo dõi thi hành pháp luật; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

10

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và Các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Biến đổi khí hậu, Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

12

Xây dựng các Thông tư thuộc Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Các Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ PL dân sự - kinh tế; Vụ PL hình sự - hành chính; Vụ VĐCXDPL; Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị có liên quan)

B

Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tư pháp

1

Phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản VBQPPL năm 2015Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXPDL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

3

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai; Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

4

Lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

II

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1

Tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công tác rà soát vướng mc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL đã được thực hiện trong năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị có liên quan)

2

Tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm rà soát (theo yêu cầu thực tế của công việc)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBPPL và các đơn vị có liên quan)

3

Kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL; Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan).

4

Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra văn văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL; Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan).

III

Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

1

Cập nhật các quy phạm pháp luật mới của Đmục: Đất đai; Bảo vệ môi trường; Đa dạng sinh học; Tài nguyên nước; Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ; Hoạt động viễn thám; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL; Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan).

2

Hợp nhất VBQPPL

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản và Vụ Pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL; Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan).

IV

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Kiện toàn danh sách báo cáo viên pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cử báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ PBGDPL

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL và các đơn vị có liên quan)

2

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng theo quy định

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL và các đơn vị có liên quan)

3

Tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực quản lý; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo về Hội đồng Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ Phbiến GDPL và các đơn vị có liên quan)

4

Tham gia xây dựng, góp ý các chương trình, đề án, PBGDPL thuộc phạm vi chức năng quản lý

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

5

Hướng dẫn triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

6

Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

7

Triển khai, tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trong Ngành Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL và các đơn vị có liên quan)

8

Phối hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL và các đơn vị có liên quan)

9

Thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL và sơ kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL và các đơn vị có liên quan)

V

Công tác bổ trợ tư pháp

1

Phối hợp để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan)

VI

Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

1

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng đề xuất xây dựng Luật các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai; Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan)

2

Xây dựng Báo cáo đánh giá, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại các bộ, ngành và địa phương

Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan)

3

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị có liên quan).

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai).

4

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai).

VII

Công tác thi hành án dân sự

1

Rà soát khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, giải đáp quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực về quản lý đất đai trong công tác thi hành án dân sự cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức họp liên ngành, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra; báo cáo lãnh đạo hai Bộ xem xét giải quyết đối với những trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trong công tác thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ VĐCXDPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai)

VIII

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1

Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện th chế, cụ thể phối hợp:

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật;

- Triển khai hoạt động tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

- Xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

- Xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP);

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL và các đơn vị có liên quan)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

thuộc tính Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT

Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1378/KH-BTP-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phan Tuấn Hùng; Nguyễn Hồng Tuyến
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi