Công văn 7674/VPCP-PL 2018 báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 7674/VPCP-PL

V/v: Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét Báo cáo số 100/BC-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 và Báo cáo số 169/BC-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 100/BC-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 và Báo cáo số 169/BC-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2018;

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương xử lý các văn bản trái pháp luật, đánh giá hậu quả, tác hại và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra; kiểm điểm, xử lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp;

3. Bộ Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản trái pháp luật, văn bản có sai sót trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: HC, KSTT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (2). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực