Công văn 5882/VPCP-PL của văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 5882/VPCP-PL
V/v:Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017
 
 
Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ.
 
 
Xét Báo cáo số 136/BC-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng khẩn trương trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật (Danh mục kèm theo); Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật trợ giúp pháp lý, bảo đảm thống nhất, phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin;
2. Bộ Tư pháp phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật tiếp cận thông tin; trường hợp phát hiện văn bản có quy định chưa phù hợp với Luật nêu trên thì kịp thời chủ động hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: NC, CN, KGVX, KSTT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (2). PL.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng
 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU 3 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2016 THUỘC TRÁCH NHIỆM  RÀ SOÁT CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Kèm theo Công văn số 5882/VPCP-PL ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)
 
 
STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3
Tên gọi của văn bản
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)[1]
Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
1.
Luật
Số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006
Trợ giúp pháp lý
Ban hành Luật trợ giúp pháp lý thay thế Luật trợ giúp pháp lý năm 2006
Bộ Tư pháp
2.
Pháp lệnh
Số 30/2000/PL- UBTVQH10 ngày 28/11/2000
Bảo vệ bí mật nhà nước
Thay thế bằng Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Bộ Công an
3.
Nghị định
Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
Ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP
Bộ Tư pháp
4.
Nghị định
Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
5.
Nghị định
Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
6.
Nghị định
Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
7.
Thông tư
Số 63/2012/TT-BCA ngày 29/10/2012
Thông tư quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân
Thay thế
Bộ Công an
8.
Thông tư
Số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010
Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
9.
Thông tư
Số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
10.
Thông tư
Số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
Sửa đổi, bổ sung
Bộ Xây dựng
11.
Thông tư
Số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
Sửa đổi hoặc bãi bỏ
Bộ Công an
 
 

 

 
[1] Hình thức kiến nghị có thể bao gồm đình chỉ thi hành hoặc ngưng hiệu lực trong trường hợp cần thiết.

thuộc tính Công văn 5882/VPCP-PL

Công văn 5882/VPCP-PL của văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5882/VPCP-PLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:07/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 5882/VPCP-PL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi