Công văn 5504/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 5504/VPCP-PL
V/v:Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017
 
 
Kính gửi: Bộ Tư pháp.
 
 
Xét Báo cáo số 123/BC-BTP ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
1. Trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bố trí biên chế phù hợp với công tác pháp chế và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tin học hóa cơ sở dữ liệu; bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; báo cáo kịp thời, đầy đủ công tác nêu trên và kết quả xử lý các sai phạm trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; rà soát, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và những sai phạm trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: HC, KSTT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (2). PL
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực