Công văn 245/TANDTC-TK của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----------------------

Số: 245/TANDTC-TK
V/v: thi hành án tử hình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.

Theo quy định tại Điều 181 Luật thi hành án hình sự, thì kể từ ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/7/2011) các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.

Khoản 3 Điều 259 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Hình phạt tử hình được thi hành bằng xử bắn”. Nay, Điều 59 Luật thi hành án hình sự quy định: “Thi hành án tử hình được thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc do Chính phủ quy định”. Như vậy, kể từ ngày 01/7/2011 thì thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc.

Để thi hành đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án tử hình, Tòa án nhân dân tối cao tạm thời hướng dẫn như sau:

1. Sau khi “thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành” quy định tại Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự đã được thực hiện đầy đủ và bản án tử hình được thi hành, thì Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định thi hành án tử hình. Quyết định thi hành án tử hình phải làm đúng quy định tại khoản 1 và phải được gửi cho các cơ quan liên quan quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật thi hành án hình sự.
2. Ngay sau khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cử đại diện tham gia Hội đồng thi hành án tử hình theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật thi hành án hình sự.
3. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình. Trong khi chờ hướng dẫn liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan về thành phần Hội đồng thi hành án tử hình, thì Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thi hành án tử hình phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật thi hành án hình sự.
4. Trong khi chờ quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc cho đến khi bản án tử hình được thi hành, Hội đồng thi hành án tử hình tiến hành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 56 Luật thi hành án hình sự.
5. Khi quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc có hiệu lực, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật thi hành án hình sự; Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 56 Luật thi hành án hình sự. Hội đồng thi hành án tử hình và Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các quy định về trình tự thi hành án tử hình quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 59 Luật thi hành án hình sự.
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu tổ chức triển khai thi hành đúng và kịp thời. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời cho Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn bổ sung.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- VP Chủ tịch nước (để biết);
- VP Chính phủ (để biết);
- VKSNDTC (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Bộ Công an (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- TAQSTW (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Báo Công lý, Tạp chí TAND, Cổng thông tin điện tử TANDTC (để thông tin);
- Lưu: BTK, THS, VKHXX, VP, Vụ TKTH (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

Thuộc tính văn bản
Công văn 245/TANDTC-TK của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 245/TANDTC-TK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----------------------
Số: 245/TANDTC-TK
V/v: thi hành án tử hình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 
 

Kính gửi:
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.

 
Theo quy định tại Điều 181 Luật thi hành án hình sự, thì kể từ ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/7/2011) các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.
Khoản 3 Điều 259 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Hình phạt tử hình được thi hành bằng xử bắn”. Nay, Điều 59 Luật thi hành án hình sự quy định: “Thi hành án tử hình được thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc do Chính phủ quy định”. Như vậy, kể từ ngày 01/7/2011 thì thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc.
Để thi hành đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án tử hình, Tòa án nhân dân tối cao tạm thời hướng dẫn như sau:
1. Sau khi “thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành” quy định tại Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự đã được thực hiện đầy đủ và bản án tử hình được thi hành, thì Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định thi hành án tử hình. Quyết định thi hành án tử hình phải làm đúng quy định tại khoản 1 và phải được gửi cho các cơ quan liên quan quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật thi hành án hình sự.
2. Ngay sau khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cử đại diện tham gia Hội đồng thi hành án tử hình theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật thi hành án hình sự.
3. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình. Trong khi chờ hướng dẫn liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan về thành phần Hội đồng thi hành án tử hình, thì Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thi hành án tử hình phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật thi hành án hình sự.
4. Trong khi chờ quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc cho đến khi bản án tử hình được thi hành, Hội đồng thi hành án tử hình tiến hành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 56 Luật thi hành án hình sự.
5. Khi quy định của Chính phủ về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc có hiệu lực, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật thi hành án hình sự; Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 56 Luật thi hành án hình sự. Hội đồng thi hành án tử hình và Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình thực hiện các quy định về trình tự thi hành án tử hình quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 59 Luật thi hành án hình sự.
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu tổ chức triển khai thi hành đúng và kịp thời. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời cho Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn bổ sung.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- VP Chủ tịch nước (để biết);
- VP Chính phủ (để biết);
- VKSNDTC (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Bộ Công an (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- TAQSTW (để biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Báo Công lý, Tạp chí TAND, Cổng thông tin điện tử TANDTC (để thông tin);
- Lưu: BTK, THS, VKHXX, VP, Vụ TKTH (TANDTC).
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!