Công văn 2114/QLCL-TTra của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NONG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

---------------------------

Số: 2114/QLCL-TTra

V/v: Lập kế hoạch xây dựng văn bản

QPPL năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­-----------------------------

          Hà Nội, ngày  08   tháng 11  năm 2011

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

 

 

Thực hiện văn bản số 5116/BNN-PC ngày 11/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2012, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lập Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2012 (phụ lục gửi kèm).

Cục kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PCT (để biết và chỉ đạo);

- Các phòng CL1,2, QLKN (để thực hiện);

- Website Cục (VP Cục);

- Lưu: TTra.

CỤC TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp

 

 
 

BỘ NONG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------------------------------

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2012

(ban hành kèm theo văn bản số  2114 /QLCL-TTra ngày   08   tháng 11 năm 2012

của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản)

Stt

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành văn bản

Căn cứ ưu tiên ban hành văn bản

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian trình văn bản (theo tháng)

Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 47/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành 13 QCKTQG về ATTP thủy sản

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  hiện hành cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình.

 

Luật Tiêu chuẩn và QCKT, Luật ATTP

- Phạm vi điều chỉnh: quy định những điều kiện bảo đảm ATTP theo loại hình cơ sở cụ thể.

- Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở SXKD thủy sản theo loại hình cơ sở cụ thể.

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương

 

 

 

Tháng 6/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP

2

Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 56/2009/TT-BNN ngày 07/9/2009 quy định kiểm tra, giám sát VSATTP

- Phù hợp với Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT, các văn bản QPPL khác có dẫn chiếu trong TT56/2009/TT-BNNPTNT;

- Điều chỉnh Chương 3 về Chương trình quản lý chất lượng sau thu hoạch.

 

 

Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

- Phạm vi điều chỉnh: trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường và trách nhiệm của các bên liên quan.

- Đối tượng áp dung: Các cơ sở SXKD thủy sản trong phạm vi cả nước; các cơ quan thực hiện kiểm tra, giám sát

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương

Tháng 6/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP

3

Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

- Chưa quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm sản và muối.

- Cần tiếp tục bổ sung các mẫu biểu kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD VTNN và SP NLTS thuộc phạm vi quản lý của Bộ

 

 

Luật ATTP, Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT

- Quy định trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chứng nhận và các tổ chức có liên quan;

- Các cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành

 

 

 

 

Tháng 7/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT

4

Thông tư sửa đổi Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường

Phân công rõ hơn cơ quan kiểm tra, giám sát VSATTP nông sản trước khi đưa ra thị trường theo Quyết định 3408 sửa đổi về phân công, phân cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát CL ATTP;

Luật ATTP và Nghị định hướng dẫn Luật ATTP

Phạm vi điều chỉnh: Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, giám sát và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Đối tượng điều chỉnh:

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật, động vật.

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành

Tháng 9/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT

5

Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản

- Điều chỉnh thống nhất hệ thống biểu mẫu kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP TS cho Cơ quan kiểm tra TW và địa phương theo các QC sửa đổi tương ứng.

- Bổ sung, điều chỉnh một số Điều trên cơ sở tổng hợp kiến nghị, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị trong quá trình triển khai.

 

 

Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

- Phạm vi điều chỉnh: nội dung kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở.

- Đối tượng áp dụng: Các cơ sở SXKD thủy sản trong phạm vi cả nước; các cơ quan kiểm tra TW và địa phương

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương

 

 

 

Tháng 9/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP

6

Thông tư quy định về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT

- Là cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước đối với sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ.

- Bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 

 

Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP

- Sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT;

- Các cơ sở SXKD thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT,

- Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về sản phẩm biến đổi gen và sản phẩm đã qua chiếu xạ.

- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

Tháng 11/2012

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT

 

                                               CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

thuộc tính Công văn 2114/QLCL-TTra

Công văn 2114/QLCL-TTra của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2114/QLCL-TTraNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành:08/11/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 2114/QLCL-TTra

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi