Công văn 1598/VPCP-CN 2019 chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp của Ủy ban Tư pháp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1598/VPCP-CN
V/v: Chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2019 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình với các cơ quan, tổ chức hữu quan v "Tình hình vi phạm pháp luật và tội phm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các năm 2017, 2018, đầu năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới".

Để phục vụ tốt phiên giải trình nêu trên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tài liệu, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 04 tháng 3 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận
tải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực