Công văn 157/BTP-PBGDPL 2018 về phổ biến Luật, Nghị quyết kỳ họp 4 của Quốc hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 157/BTP-PBGDPL

V/v: Hướng dẫn tun truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 luật (Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và một số Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn). Đthực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Đối với các Bộ chủ trì soạn thảo các luật, nghị quyết:

a) Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan chủ trì soạn thảo trên Cổng Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên sâu; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật; tổ chức tập hun, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành về nội dung của văn bản luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dliệu quốc gia về pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, ph biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, ph biến nội dung, tinh thần văn bản và phối hợp với Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật đcập nhật trên Trang thông tin về ph biến, giáo dục pháp luật, Cng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa ch: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật); chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, ph biến rộng rãi văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin đtriển khai thực hiện qua Cng thông tin điện t, trang thông tin điện tcủa Cơ quan, đơn vị; tập hun, tư vn pháp luật trực tuyến; thi tìm hiu pháp luật trực tuyến; các chương trình đi thoại chính sách pháp luật, các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; btrí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, ph biến về nội dung bản, nht là những điểm mới trong các văn bản luật.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các Cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, lng ghép, tuyên truyền, ph biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài đmọi người cùng biết và thực hiện.

4. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, đoàn th, địa phương phối hợp với ngành Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, chỉnh lý nội dung, chương trình, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới.

5. Đề nghị Viện kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân ti cao, Kim toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, đoàn thcó văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập hun chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; có chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi qun lý tgiác học tập, tìm hiu, tuân thvà chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia ph biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tun truyền, phổ biến, gii thiệu các văn bn luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tun truyền, ph biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

7. Đ nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dn tại Công văn này, hướng dn của Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn th Trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tin địa phương, có kế hoạch tun truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bn luật với hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập hun, bi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hp kết quả gửi Bộ Tư pháp đ tổng hp, báo cáo Chính phủ.

Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn th Trung ương, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đu các ngành, đoàn th Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Trên đây là hướng dẫn việc tuyên truyền, ph biến các văn bn luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức kịp thời triển khai thực hiện, tng hp báo cáo kết quả trong báo cáo công tác tư pháp hng năm (lĩnh vực ph biến, giáo dục pháp luật) và gửi về Bộ Tư pháp đ tng hp, báo cáo Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị phn ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật) đphối hợp tháo gkịp thi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (đ b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Tr
ương Hòa Bình (đ b/c);
- Các Ủy ban của Quốc hội (đ
biết);
- Bộ tr
ưởng báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởngbiết);
- Tổ chức pháp ch
ế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đthực hiện);
- S
Tư pháp tnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (đ
thực hiện);
- C
ổng thông tin điện tBộ Tư pháp;
- Lư
u: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

DANH SÁCH
CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

1

Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Bộ Tài chính

2

Luật lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Luật thủy sản (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Luật quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

thuộc tính Công văn 157/BTP-PBGDPL

Công văn 157/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:157/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:16/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi