Công văn 1032/LĐTBXH-PC năm 2018 Các đề án phải trình CP, TTgCP và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1032/LĐTBXH-PC

Công văn 1032/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc các đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1032/LĐTBXH-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Đình Bốn
Ngày ban hành:19/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 1032/LĐTBXH-PC
V/v:  Đôn đốc các đề án phải trình CP, TTg CP trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Công văn số 371/VPCP-TH ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2018 và Quyết định số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề án có thời hạn trình trong quý II năm 2018 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục kèm theo).

2. Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các đơn vị sau đây có dự án luật, pháp lệnh phải trình Hồ sơ đề nghị xây dựng trong năm 2018 chủ động hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị theo đúng tiến độ dự kiến:

- Vụ Pháp chế: Trên cơ sở Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã thng nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

- Cục Người có công: Chủ động lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 gửi Bộ Tư pháp thẩm định tháng 9/2018, đảm bảo trình Chính phủ xem xét thông qua vào tháng 9/2018 và hoàn thiện, trình Ủy ban thưng vụ Quốc hội vào tháng 11/2018.

- Cục Quản lý lao động ngoài nước: Chủ động lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11/2018, đảm bảo trình Chính phủ xem xét thông qua vào tháng 12/2018, hoàn thiện trình Quốc hội vào đầu năm 2019 để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

3. Đơn vị báo cáo về tiến độ của các đề án và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế), bản điện tử gửi vào email: nhannt@molisa.gov.vn trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;

- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Hà Đình Bốn

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐÁN PHẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Công văn 1032/LĐTBXH-PC ngày 19 tháng 3 năm 2018)

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN TRÌNH

VĂN BẢN GIAO

GHI CHÚ

I. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

II. Cục Người có công

4

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tháng 5

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

III. Cục Quản lý lao động ngoài nước

5

Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Tháng 4

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Trình Chính phủ Hồ sơ lập đề nghị

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Tháng 6

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

IV. Vụ Bảo hiểm xã hội

7

Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

8

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tháng 4

- Công văn số 2140/VPCP-PL ngày 6/3/2018 của VPCP

Văn bản năm 2017 chuyển sang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi