Công văn 1000/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------------

Số: 1000/BTP-VP

V/v: hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Trong năm 2009, việc tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tư pháp của toàn Ngành Tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung báo cáo về cơ bản đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện các mặt công tác của ngành, nêu được những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của năm sau.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị các Hội nghị vẫn còn chưa thực sự chủ động, nhất là việc bình xét thi đua, khen thưởng; một số đơn vị, địa phương gửi báo cáo chậm, chất lượng báo cáo chưa cao; số liệu thống kê còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, tiến độ báo cáo tổng hợp của toàn ngành. Việc tự chấm điểm, xếp hạng của các Sở Tư pháp còn lúng túng, đánh giá chưa sát với thực tế công tác tư pháp địa phương.

Để việc tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết được thiết thực, hiệu quả hơn nữa, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong báo cáo, thống kê các số liệu công tác tư pháp năm 2010 và việc xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và triển khai công tác tư pháp năm 2011 trong toàn Ngành Tư pháp như sau:

1. Về xây dựng báo cáo công tác

1.1. Nội dung báo cáo:

- Các báo cáo công tác cần đánh giá toàn diện các mặt công tác tư pháp thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị; định lượng được khối lượng công việc hoàn thành, có so sánh với năm trước, xác định được những đóng góp của Ngành Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương (gắn với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI). Đối với từng mặt công tác, cần có đánh giá cụ thể những hạn chế, yếu kém (trường hợp không có hạn chế, yếu kém cần phải nêu rõ trong Báo cáo là không có hạn chế, yếu kém đối với lĩnh vực đó), nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và rút ra các bài học kinh nghiệm; những đề xuất, kiến nghị giải quyết công việc.

- Số liệu về các mặt công tác tư pháp phải được báo cáo đầy đủ, chính xác và cập nhật theo 08 biểu mẫu nêu trong Phụ lục kèm theo Công văn số 306/BTP-KHTC ngày 16/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp.

Trong năm 2010, Báo cáo công tác của Sở Tư pháp phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có thể được kiểm tra chéo với các ngành có liên quan tại địa phương.

1.2. Về thời gian báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo và số liệu báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 được tính từ 01/10/2009 đến 30/9/2010; được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2010.

- Báo cáo và số liệu báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 được tính từ ngày 01/10/2009 đến 31/5/2010; được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 25/6/2010.

- Báo cáo và số liệu báo cáo của Cục Thi hành án dân sự theo thời gian báo cáo và thời hạn gửi báo cáo nêu tại mục này, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự và Văn phòng Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

1.3. Thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị ngành:

- Thời gian chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011 bắt đầu từ 01/10/2010; Hội nghị được tổ chức vào tháng 12/2010 (ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước).

- Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 được tổ chức trong tháng 7/2010.

2. Tổ chức xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự năm 2010

2.1. Xây dựng và ban hành Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng:

- Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các đơn vị liên quan, các Sở Tư pháp xây dựng và trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2010 trước ngày 30/9/2010.

- Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng, các đơn vị liên quan, các Cục Thi hành án dân sự xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định ban hành Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng các Cục Thi hành án dân sự năm 2010 trước ngày 30/9/2010.

2.2. Tổ chức xếp hạng:

- Các Sở Tư pháp căn cứ vào Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2010 thực hiện việc tự đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp mình và gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 31/10/2010.

- Các Cục Thi hành án dân sự căn cứ vào Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng các Cục Thi hành án dân sự năm 2010 thực hiện việc tự đánh giá, xếp hạng Cục Thi hành án dân sự mình và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 31/10/2010.

- Việc tự đánh giá, xếp hạng của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự phải kèm theo báo cáo cụ thể tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chí đã được quy định trong Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng.

2.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Bản xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010; Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Bản xếp hạng Cục Thi hành án dân sự năm 2010; các Bản xếp hạng được gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp năm 2010.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và kịp thời hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp triển khai thực hiện.

3.2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2010 và kịp thời hướng dẫn các Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện.

3.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm hướng dẫn việc đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 của Ngành Tư pháp.

3.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

thuộc tính Công văn 1000/BTP-VP

Công văn 1000/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1000/BTP-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:13/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 1000/BTP-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi