Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.914 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Quyết định 1326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
42

Quyết định 1320/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
43

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
44

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
45

Quyết định 255/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
46

Công văn 5609/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
47

Công văn 136/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
48

Công văn 135/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
49

Công văn 8298/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
50

Quyết định 3056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới /sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
51

Quyết định 3357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
52

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
53

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
54

Quyết định 1291/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
55

​Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
56

Báo cáo 5499/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 7 và 7 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
57

Quyết định 2273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
58

Quyết định 327/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
59

Quyết định 1287/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
60

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
Vui lòng đợi