Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.625 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Quyết định 1739/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 5 và Lễ Kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
42

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
43

Quyết định 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
44

Quyết định 2780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
45

Nghị quyết 25/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
46

Quyết định 1723/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
47

Quyết định 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
48

Quyết định 2037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Tư vấn pháp luật và Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
49

Quyết định 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
50

Quyết định 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
51

Quyết định 84/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
52

Kế hoạch 2793/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 3110/KH-UBND ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
53

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
54

Công văn 2852/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
55

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
56

Quyết định 1694/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Bảo trì, sửa chữa trụ sở, kho vật chứng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2025"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
57

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
58

Thông báo 74/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
59

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
60

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
Vui lòng đợi