Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5161

Công văn 77/2003/HĐTP về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần II của Nghị Quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
5162

Nghị định 65/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
5163

Nghị định 62/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
5164

Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
5165

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán-Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2003
5166

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5167

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
5168

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
5169

Thông tư liên tich 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5170

Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
5171

Quyết định 32/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
5172

Pháp lệnh 08/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trọng tài thương mại

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
5173

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
5174

Nghị quyết 221/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành toà án và Hội thẩm, giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5175

Công văn 189/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc quyết định về án phí trong bản án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
5176

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
5177

Quyết định 151/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
5178

Công văn 172/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết đề nghị của Luật sư về xác định tuổi của người bị hại bằng giám định xương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
5179

Công văn 173/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
5180

Quyết định 115/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi