Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.305 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4741

Công văn 8744/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

4742

Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

4743

Quyết định 5662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

4744
4745
4746

Quyết định 6236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hà Nội"

4747

Nghị định 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

4748

Quy chế phối hợp 7157/QCPH-BTP-VPCP của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ về việc giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

4749

Quyết định 1912/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4750

Thông tư 138/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

4751

Quyết định 1832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

4752

Quyết định 1911/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4753

Quyết định 1913/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4754

Quyết định 1867/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4755

Quyết định 1866/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4756

Quyết định 1864/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4757

Quyết định 1865/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4758

Quyết định 1868/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4759

Quyết định 5995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

4760

Quyết định 4415/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục