Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.792 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4701

Công văn 1017/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 33/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008

4702

Công văn 845/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT

4703

Quyết định 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

4704

Công văn 224/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư 11/2009/TT-BXD

4705

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4706

Quyết định 204/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4707

Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4708

Quyết định 203/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4709

Nghị định 10/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

4710

Quyết định 202/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4711

Quyết định 201/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4712

Công văn 975/VP-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

4713

Quyết định 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

4714

Thông báo 764/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 01/2008/NĐ-CP và Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ

4715

Quyết định 233/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

4716

Quyết định 153/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4717

Quyết định 154/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4718

Quyết định 152/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4719

Công văn 736/BTP-TTLLTPQG của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

4720