Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.192 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 47/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2022
22

Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “hộ tịch” thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
23

Quyết định 247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
24

Quyết định 14/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
25

Quyết định 11/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
26

Lệnh 01/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
27

Quyết định 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
28

Quyết định 80/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
29

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
30

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
31

Công văn 03/TANDTC-HTQT của Toà án nhân dân tối cao về việc phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
32

Quyết định 03/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
33

Quyết định 36/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2022
34

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Điện lực;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
35

Công văn 220/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về Dân cư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
36

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
37

Quyết định 09/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
38

Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
39

Quyết định 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
40

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
Vui lòng đợi