Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.800 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 2301/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
22

Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
23

Quyết định 72/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
24

Công văn 4578/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
25

Hướng dẫn 127/HD-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác công đoàn năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Quyết định 2256/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
27

Quyết định 2255/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Quyết định 2247/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
29

Quyết định 2254/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
30

Công văn 3825/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
31

Quyết định 3530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
32

Quyết định 2248/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối các cơ quan Tư pháp địa phương năm 2023

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
33

Quyết định 2252/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
34

Quyết định 2250/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
35

Quyết định 2253/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
36

Quyết định 2257/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
37

Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc phân công đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
38

Quyết định 2228/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
39

Công văn 650/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến tháng 11/2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
40

Công văn 4500/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng kết năm 2022 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về