Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.487 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21
22

Quyết định 1541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

23

Quyết định 1304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật)

24

Quyết định 1310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Lĩnh vực Giám định tư pháp)

25

Quyết định 1542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

26
27

Quyết định 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024 - 2029

28

Quyết định 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29

Quyết định 1543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

30

Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

31

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

32

Quyết định 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

33

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

34
35

Quyết định 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

36

Quyết định 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh

37

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

38

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024

39

Quyết định 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

40

Quyết định 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai