Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.301 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 296/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Công văn 2120/UBND-TD của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện việc giao nhận một số loại văn bản hành chính phục vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 435/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Kế hoạch 1613/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về