Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.977 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 11259/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
02

Quyết định 1739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
03

Công văn 3729/BTP-VP của Bộ Tư pháp về đề xuất sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
04

Báo cáo 408/BC-CP của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
05

Thông tư 06/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
06

Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
07

Thông báo 3604/TB-HĐTĐ của Hội đồng Thẩm định Bộ Tư pháp về kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính phủ và Cựu chiến binh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
08

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
09

Quyết định 1523/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
10

Quyết định 355/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
11

Quyết định 1514/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
12

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
13

Quyết định 1512/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn các nội dung của Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
14

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
15

Tờ trình 376/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
16

Nghị quyết 121/NQ-CP của Chính phủ về việc hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
17

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
18

Quyết định 1748/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
19

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
20

Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
Vui lòng đợi