Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Công văn 107/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
22

Quyết định 2671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
23

Quyết định 1534/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
24

Quyết định 1520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
25

Công văn 784/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục "Một số hoạt động kinh doanh đặc thù"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
26

Quyết định 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
27

Quyết định 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
28

Lệnh 09/2020/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
29

Quyết định 1775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
30

Lệnh 02/2020/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
31

Quyết định 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và chứng thực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
32

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
33

Quyết định 2692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
34

Lệnh 01/2020/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
35

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

Lĩnh vực: Giao thông; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
36

Quyết định 1924/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
37

Nghị quyết 122/2020/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
38

Công văn 100/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
39

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 63/2020/QH14

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
40

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
Vui lòng đợi