Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
3081

Quyết định 346a/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2017
3082

Công văn 301/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
3083

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
3084

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3085

Quyết định 1703/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
3086

Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
3087

Quyết định 345/2016/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
3088

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2016
3089

Thông tư 13/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2014
3090

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2013
3091

Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án từ ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
3092

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
3093

Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
3094

Quyết định 2377/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
3095

Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
3096

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ấn Độ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
3097

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3098

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Canada

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3099

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
3100

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
Vui lòng đợi