Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.791 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng trong tình hình mới

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
42

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
43

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
44

Kế hoạch 2159/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc biên soạn Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
45

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
46

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
47

Quyết định 1089/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
48

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
49

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
50

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
51

Giải đáp 01/2021/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối ngoại tại Tòa án

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
52

Thông tư 07/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
53

Thông tư 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
54

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
55

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
56

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
57

Công văn 843/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
58

Công văn 101/TANDTC-PC của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
59

Quyết định 1929/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
60

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
Vui lòng đợi