Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.437 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4281

Thông tư 15/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 21/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
4282

Thông tư 04/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Ban hành: 20/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
4283

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

Ban hành: 15/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
4284

Thông tư 03/2001/TP-CC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Ban hành: 14/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2006
4285

Quyết định 06/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp

Ban hành: 10/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
4286

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
4287

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 23/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4288

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
4289

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
4290

Nghị định 55/2000/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
4291

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ban hành: 18/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
4292

Hiêp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bêlarút

Ban hành: 14/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
4293

Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
4294

Công văn về việc thẩm quyền xét xử của Toà án liên quan đến việc thi hành Điều 7 Bộ luật hình sưh năm 1999

Ban hành: 31/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
4295

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
4296

Công văn 81/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân

Ban hành: 03/07/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
4297

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
4298

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
4299

Thông tư 02/2000/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
4300

Công văn 34/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội "về việc thi hành BLHS"

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
Vui lòng đợi