Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.791 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp; Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
22

​Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận; 19 thủ tục hành chính chuẩn hoá; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp​

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
23

Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
24

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
25

Quyết định 1140/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
26

Công văn 932/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
27

Công văn 4608/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
28

Công văn 4610/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
29

Công văn 4609/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
30

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
31

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
32

Thông tư 01/2021/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
33

Công văn 2231/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
34

Thông tư 55/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
35

Quyết định 1122/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
36

Công văn 2232/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
37

Hướng dẫn 63/HD-HĐTVĐX của Hội đồng Tư vấn Đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
38

Quyết định 35/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
39

Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
40

Quyết định 1214/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
Vui lòng đợi